Managementtjänster - Utveckling chef, grupp. Kompetensförsörjning

Avtalsperiod: 2016-11-11 - 2020-10-31 Förlängningsoption max t.o.m: 2020-10-31


Ramavtalen avser tjänster för utveckling av chefer, ledare, grupper och medarbetare i sina respektive roller. Vidare ingår strategisk kompetensförsörjning. Förnyad konkurrensutsättning gäller som avropsform.

Ramavtalen ger myndigheterna tillgång till tjänster vid olika utvecklingsinsatser för personalen. Avrop kan avse såväl rådgivning som tjänster där anbudssökande tar uppdragsansvar och omfattar kundanpassat stöd samt visst generellt stöd. Tjänsterna ska vara anpassade för statliga myndigheters verksamhet.

Nedan ges på en övergripande nivå exempel på tjänster som avropsberättigade kan komma att avropa. Tjänsterna avser stöd i utvecklingsprogram eller liknande som myndigheterna genomför för personalen. Avrop kan avse uppdrag med omfattande insatser och längre varaktighet eller enskilda delar i utvecklingsprogram. 

 

Tjänsterna kan utföras i form av handledning, i grupp eller individuellt, som rådgivning, utbildning eller liknande former.

Chefsutveckling (1)

Att arbeta som chef i staten (1.1)

Tjänsterna avser arbetsgivarrollen i statlig verksamhet.

Innehållet i tjänsterna kan vara att förmedla kunskap om regelverk i staten, arbetsmiljöarbete, arbetsrätt, ekonomi och verksamhetsplanering. Exempel på områden är grundläggande kunskaper för nya chefer samt vidareutveckling av chefer.

Att leda verksamheten (1.2)

Tjänsterna avser att stödja chefens ledning för att i samverkan med medarbetarna uppnå verksamhetsmålen Tjänsterna innebär att utveckla ledningsförmågan utifrån organisationens styrdokument och värdegrund och främja en god arbetsmiljö.

Innehållet kan omfatta:
-Handledning i hur man som chef, i dialog med medarbetarna, klargör mål och förväntningar, motiverar, stödjer, tar emot feed-back, återkopplar och följer upp

- Förändringsledning, utveckling av förmågan att leda vid förändringar

- Teori och praktik för grupputveckling.

Övrigt stöd (1.3)

Tjänsterna avser övrigt stöd i chefsrollen.

Innehållet kan omfatta:

- Samtalsmetodik, konflikthantering

- Att utveckla den kommunikativa förmågan

- Självkännedom, insikter i hur man själv och andra fungerar i olika situationer

- Individuellt stöd, handledning, som grundas på verksamhetens behov.

Utveckling av ledare, grupper och medarbetare (2)

Tjänster avser utveckling av ledare, grupper och medarbetare i sina respektive roller.

Medarbetarskap (2.1)

Syftet med utveckling av medarbetarskapet är att att stödja ett aktivt medarbetarskap som innebär delaktighet och ansvar. Målet kan vara att stödja ett förändrat arbetssätt för att uppnå verksamhetsmål.

Tjänsterna kan omfatta:

- Att förbättra förmågan att hantera förändringar

- Värdegrunds- och kulturfrågor

- Statstjänstemannarollen

- Förbättrad kommunikation.

Stöd till arbetsgrupper (2.2)

Tjänsterna kan innefatta metoder och handledning för att förbättra arbetsklimatet i gruppen så att den kan fullgöra sina uppgifter.

Ledningsgruppsutveckling (2.3)

Tjänsterna avser handledning till ledningsgrupper för att utveckla och effektivisera arbetet, se över roller och samarbetsformer för att förbättra styrningen. - Utveckling kan avse ledningsgrupper på olika nivåer i organisationen.

Strategisk kompetensförsörjning (3)

Tjänsterna avser metoder och planering för att kunna ta fram strategier för kompetensförsörjning. Syftet är att förbättra metoder för att utveckla, rekrytera och behålla personal.

Tjänsterna kan omfatta:

- Stöd vid planering av strategier för kompetensförsörjning, lägga upp arbetssätt

- Strategier för erfarenhetsåtervinning och lärande i arbetet

- Kompetensinventering

- Stöd vid införande av nya metoder för strategisk kompetensförsörjning.

Övrigt (4)

Med strategisk kompetensförsörjning i denna upphandling avses generella insatser som rör planering och metoder för myndighetens kompetensförsörjning. Individuella insatser eller utbildning inom myndighetens sakområden eller stödverksamheter ingår inte i upphandlingen.

Rekryterings- och bemanningstjänster ingår inte i upphandlingen.

Förfrågningsunderlaget omfattar en katalog med krav som avropsberättigade kan använda för att precisera krav vid avrop.

Läs mer

Förnyad konkurrensutsättning Avropsrutinen för detta ramavtal är en förnyad konkurrensutsättning. Detta innebär att du ska fråga alla leverantörer inom aktuellt område.

Skicka avropsförfrågan till alla leverantörer
  • Namn Senast uppdaterad

Myndigheter under regeringen

Avropsberättigade statliga myndigheter under regeringen ska avropa från de statliga ramavtalen. Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning gäller för myndigheter under regeringen. Dessa myndigheter deltar med automatik och har rätt att avropa på samtliga statliga ramavtal i enlighet med regleringen i förordningen. För information om regleringen och myndigheterna, se regeringens webbplats.

Register över statliga myndigheter under regeringen finns på SCB:s myndighetsregister: http://www.myndighetsregistret.scb.se/

Organisationer som deltar via bekräftelse

Namn
Hälsohögskolan i Jönköping AB
Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping Aktiebolag
Internationella Handelshögskolan i Jönköping Aktiebolag
Nordiska museet
Norrlandsfonden
Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag
Riksdagens ombudsmän
Riksdagsförvaltningen
Riksrevisionen
Riksteatern
Specialfastigheter Sverige Aktiebolag
Stiftelsen Dansens Hus
Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling
Stiftelsen för Miljöstrategisk Forskning
Stiftelsen för strategisk forskning
Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Stiftelsen Röda korshemmet
Stiftelsen Skansen
Stiftelsen Tekniska museet
Svenska Filminstitutet
Sveriges Civilförsvarsförbund
Sveriges Riksbank
Tekniska Högskolan i Jönköping Aktiebolag