Managementtjänster - Verksamhets- och organisationsutveckling

Avtalsperiod: 2016-08-01 - 2020-07-31 Förlängningsoption max t.o.m: 2020-07-31

Ramavtalsområdet avser tjänster som stöder genomförande av förändringar i verksamheten i syfte att effektivivisera, utveckla, följa upp och genom detta höja kvalitén. Förnyad konkurrensutsättning gäller som avropsform.

Tjänster som omfattas är översyn av verksamheter, organisation och ekonomi, analys av resultat, uppföljning och utvärdering.

Uppdragen kan bl.a. omfatta framtagning av underlag inför förändringar samt målsättningar, strategier, processkartläggningar, styrmodeller, verksamhetsplanering, förändringsledning, uppföljning, kravställning inför eventuellt följande behov av upphandling; ändrade processer och organisation m.m.

Ett centralt inslag i tjänsterna är medverkan för att få till stånd förbättringar avseende styrning, strukturer, arbetssätt, metoder och att kunna påvisa nytta efter genomfört uppdrag.

Tjänsterna kan utföras som uppdrag där anbudssökande tar huvudansvar, uppdrag i vilka avropsberättigade deltar och uppdrag som avser olika former av stöd och rådgivning. Tjänsterna kan avse hela utvecklingskedjan, delar av den eller enstaka behov hos myndigheten.

Exempel på tjänster

 • Stöd/rådgivning eller ansvar för framtagning av ett specificerat resultat med eller utan deltagande av myndighetens personal
 • Stöd vid styrning, projektledning, prioriteringsfrågor samt att stå för helhetssyn och samordning av utvecklingsarbete
 • Framtagning av underlag, dokumentation, rapporter m.m.
 • Stöd vid operativt genomförande och aktivt arbete för att driva beslutade förändringar
 • Prioritering och genomförande av utvecklingsinsatser ingår
 • Stöd och samordning vid utveckling
 • Stöd till chefer/ledare och andra vid förändringar

Exempel på områden

 • Översyn av mål för verksamheten, visioner, värdegrund inom staten, styrformer och styrdokument, myndighetsstrategi, policy
 • Processöversyn
 • Verksamhetsplanering
 • Förändringsledning
 • Uppföljningar, utvärdering av genomförd förändringar
 • Nyttoberäkning, nyttoanalys, konsekvensanalys, riskbedömning
 • Strategi och utvecklingsbehov avseende externa intressenter, medborgare, kunder t.ex. interaktion, kundmöten, samverkan mellan organisationer
 • Kommunikation internt i samband med uppdraget
 • Stöd att införa ledningssystem, systemförvaltning
 • Översyn organisationsstrukturer
 • Frågor om förändrade ansvarsförhållanden och roller
 • Ekonomistyrning, åtgärder för att nå ekonomisk balans i verksamheten, analys av intäkter och kostnader, nyckeltal, mätetal och meetoder för uppföljning
 • Intern kontroll

Avropsberättigade kan använda kravkatalogen som stöd vid avrop för att precisera krav

Läs mer

Förnyad konkurrensutsättning Avropsrutinen för detta ramavtal är en förnyad konkurrensutsättning. Detta innebär att du ska fråga alla leverantörer inom aktuellt område.

Skicka avropsförfrågan till alla leverantörer
 • Namn Senast uppdaterad

Myndigheter under regeringen

Avropsberättigade statliga myndigheter under regeringen ska avropa från de statliga ramavtalen. Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning gäller för myndigheter under regeringen. Dessa myndigheter deltar med automatik och har rätt att avropa på samtliga statliga ramavtal i enlighet med regleringen i förordningen. För information om regleringen och myndigheterna, se regeringens webbplats.

Register över statliga myndigheter under regeringen finns på SCB:s myndighetsregister: http://www.myndighetsregistret.scb.se/

Organisationer som deltar via bekräftelse

Namn
Hjälpmedelsinstitutet
Nordiska museet
Norrlandsfonden
Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag
Riksdagens ombudsmän
Riksdagsförvaltningen
Riksrevisionen
Riksteatern
Specialfastigheter Sverige Aktiebolag
Stiftelsen Dansens Hus
Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling
Stiftelsen för Miljöstrategisk Forskning
Stiftelsen för strategisk forskning
Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna
Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Stiftelsen Röda korshemmet
Stiftelsen Skansen
Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet
Stiftelsen Tekniska museet
Svenska Filminstitutet
Sveriges Civilförsvarsförbund
Sveriges Riksbank