Till innehåll på sidan

Miljö och hållbarhet

Avtalsperiod: 2020-03-02 - 2024-03-01 Förlängningsoption max t.o.m. 2024-03-01

Ramavtalet omfattar konsulttjänster inom revision- och granskning för uppföljning av Miljö och Hållbarhet. Med det avses granskning av, men är inte begränsat till, följande typer av tjänster:

  • Granskning avseende socialt och etiskt ansvar/CSR.
  • Granskning av hållbar leverantörskedja.
  • Granskning av kollektivavtalsenliga villkor i tjänsteutförande.
  • Granskning av krav i avtal såsom kemikaliehantering, transport eller distribution av varor, hantering av farligt avfall kopplat till tjänsteutförande, leverantörers systematiska miljöarbete eller märkning av produkter.
  • Granskning av krav på kemikaliekrav, energikrav och livsmedelskrav.
  • Översiktlig granskning av hållbarhetsredovisning enligt RevR 12.
  • Granskning av miljöledningssystem såsom miljöpolicy, verksamhetsstyrande rutiner för efterlevnad av miljölagstiftning, egenkontroll/intern revision och avvikelsehantering.

I samband med avrop specificeras uppdraget.

Läs mer

Förnyad konkurrensutsättning Avropsrutinen för detta ramavtal är en förnyad konkurrensutsättning. Detta innebär att du ska fråga alla leverantörer inom aktuellt område.

Myndigheter under regeringen

Avropsberättigade statliga myndigheter under regeringen ska avropa från de statliga ramavtalen. Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning gäller för myndigheter under regeringen. Dessa myndigheter deltar med automatik och har rätt att avropa på samtliga statliga ramavtal i enlighet med regleringen i förordningen. För information om regleringen och myndigheterna, se regeringens webbplats.

Register över statliga myndigheter under regeringen finns på SCB:s myndighetsregister: https://myndighetsregistret.scb.se

Organisationer som deltar via bekräftelse

Namn
Akademiska Hus Aktiebolag
Kungliga Operan Aktiebolag
Riksdagens ombudsmän
Riksdagsförvaltningen
Riksteatern
Stiftelsen Röda korshemmet
Svenska Filminstitutet
Sveriges Civilförsvarsförbund
Sveriges Riksbank
Senast ändrad: 2023-10-03