Engelska - Rangordning

Avtalsperiod: 2017-04-03 - 2021-04-02 Förlängningsoption max t.o.m: 2021-04-02

Språkområdet omfattar översättning inkl. språkgranskning till/från svenska i både brittisk och amerikansk engelska. Även språkgranskning av texter skrivna på engelska går att avropa. Avrop från språkområdet sker genom fastställd rangordning eller förnyad konkurrenssättning beroende på myndighetens behov.  

Om något av följande föreligger ska avrop göras genom förnyad konkurrensutsättning, i annat fall görs avrop enligt rangordning:

  • Krav på kortare leveranstider än vad som framgår av ramavtalet och/eller fler än 10.000 ord,
  • Avrop av språkgranskning som separat tjänst (egna texter på engelska),
  • Krav på andra ämnesområden än allmänt, juridik och ekonomi,
  • Krav på andra format (webbaserade format, t.ex. Adobe InDesign eller likvärdigt, samt ljud- och videoformat),
  • Uppdraget är särskilt komplext, t.ex. att det krävs speciella ämneskunskaper för att kunna utföra det,
  • Särskilda krav på säkerhet, t.ex. SUA (Säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal) eller översättning på plats i myndighetens lokaler,
  • Avropsberättigade vill p.g.a. uppdragets omfattning och art utvärdera översättarens kompetens med arbetsprov, referenser, erfarenhet eller liknande.

 Avropsförfrågan ställs då till samtliga leverantörer.

Läs mer

För att välja avropsform klicka här

Rangordnat ramavtal Ramavtalen inom detta område är rangordnade. Detta innebär att du i första hand ska vända dig med ditt avrop till den leverantör som rangordnats med nummer 1.

  • Namn Senast uppdaterad

Myndigheter under regeringen

Avropsberättigade statliga myndigheter under regeringen ska avropa från de statliga ramavtalen. Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning gäller för myndigheter under regeringen. Dessa myndigheter deltar med automatik och har rätt att avropa på samtliga statliga ramavtal i enlighet med regleringen i förordningen. För information om regleringen och myndigheterna, se regeringens webbplats.

Register över statliga myndigheter under regeringen finns på SCB:s myndighetsregister: http://www.myndighetsregistret.scb.se/

Organisationer som deltar via bekräftelse

Namn
Nordiska museet
Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag
Riksdagens ombudsmän
Riksdagsförvaltningen
Riksteatern
Stiftelsen Dansens Hus
Svenska Filminstitutet
Sveriges Riksbank