Frågor och svar om Övriga språk

 • Gäller temporär uteslutning ("karantän") av leverantör även vid förnyad konkurrensutsättning?
  Svar:

  Nej, det är endast vid avrop enligt rangordning som är reglerat i ramavtalet. Vill avropande myndighet utesluta en viss leverantör från förnyad konkurrens får man åberopa 10 kap 2 § 4p ÄLOU enligt vilken uteslutning av leverantören kan ske om denne ”gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen och den upphandlande myndigheten kan visa detta". För att kunna tillämpa uteslutningsgrunden måste myndigheten kunna visa att ett avtalsbrott i ett tidigare kontrakt lett till hävning/skadestånd etc.

 • Vad ska kunden göra när en leverantör inte kan leverera avtalad tjänst inom ett tecknat leveransavtal?
  Svar:

  Strikt sett är det ett avtalsbrott som bör leda till påföljder enligt ramavtalets allmänna villkor. Beroende på språkriktning, omfattning och krav på tjänsten ska den avropas antingen med förnyad konkurrens eller enligt rangordning. Att acceptera (eller från leverantörens sida erbjuda) en alternativ tjänst är inte att rekommendera.

 • Hur långt efter leverans kan kompletterande arbetsinsatser påkallas?
  Svar:

  Fram tills beställaren godkänt leveransen. Om myndigheten efter godkännande upptäcker brist i översättningen kan myndigheten göra gällande fel i tjänsten.

 • Gäller kompletterande arbetsinsatser både översättning och språkgranskning?
  Svar:

  Nej, enbart översättning.

 • Gäller kompletterande arbetsinsatser enbart vid rangordnat avrop?
  Svar:

  Denna extra arbetsinsats gäller även vid leverans efter en förnyad konkurrensutsättning.

 • Vilka ämnesområden omfattas av priserna i leverantörernas prislistor för Engelska?
  Svar:

  Vid rangordnade avrop framgår leverantörens priser av prislistan. För språkområde Engelska gäller priset för auktoriserad översättare ämnesområdena allmänt, juridik och ekonomi. Priset för en icke auktoriserad översättare gäller enbart allmänna texter. Vid behov av andra ämnesområden ska avrop alltid ske med förnyad konkurrens.

 • Vad är skillnaden mellan kompletterande arbetsinsatser enligt förfrågningsunderlaget och rättelse av brister enl allmänna villkor?
  Svar:

  Kompletterande arbetsinsatser avser språkliga justeringar av den översatta texten enligt beställarens önskemål. Då ingår 1 timmes arbete per 5 sidor text, 2 timmar per 10 sidor osv. i priset. Brister handlar däremot om uppenbara fel och dålig kvalitet. Leverantören ska inom 10 arbetsdagar rätta till konstaterade brister för att undvika prisavdrag eller skadestånd.

 • Har leverantören rätt att ta extra betalt för transkribering av handskrivna texter som ska översättas även om ett kontrakt har tecknats genom förnyad konkurrens?
  Svar:

  För det fall kunden inte uttryckligen i sin avropsförfrågan angett att nödvändig transkribering ska ingå i priset har leverantören rätt att debitera ett skäligt pris för uppkomna transkriberingskostnader.

 • Vad menas med "allmänna texter"?
  Svar:

  Texter som inte kräver specialkunskaper för att översätta, t.ex. samhällsinformation, formulär, intyg, ansökningar etc.

 • Ingår transkriberingstjänster?
  Svar:

  Ja, men enbart transkribering från t.ex. ljudfil eller handskrivet ingår inte i ramavtalet. Översättning och/eller språkgranskning måste alltid ingå i avropet.