Tolkförmedlingstjänster - Blekinge län

Avtalsperiod: 2019-02-01 - 2023-01-31 Förlängningsoption max t.o.m. 2023-01-31

Detta ramavtalsområde omfattar förmedling av tolkar för utförande av uppdrag avseende platstolkning och distanstolkning. Inom distanstolkning kan val göras av tolkning via skärm, telefon eller i av kunden anvisad lokal. Avistatolkning och tolkanvändarutbildning kan avropas som tilläggstjänster. Avrop sker länsvis genom fastställd rangordning.

Observera att i de län där leverantör nr 1 saknas ska avrop göras direkt mot leverantör nr 2.

Ramavtalet omfattar inte konferenstolkning och teckenspråktolkning.

Observera att det är viktigt att ni alltid anger att ni avropar från Kammarkollegiets ramavtal med nr 23.3-9066-16. Det minskar risken för feldebitering då många leverantörer har flera olika ramavtal att hålla reda på.

Om ni har angett i er förfrågan att ni godtar resor över 2 timmar och/eller över 100 km för tolken, är det av största vikt att snarast bekräfta om de resekostnader som leverantören anger accepteras eller inte. Detta för att leverantören ska kunna gå vidare med bokningen och säkra upp att föreslagen tolk kan ta uppdraget.

Kammarkollegiet har utvecklat en webbaserad avropstjänst för tolkar för att enkelt kunna göra avrop från detta ramavtal, se länk till höger för mer information.

Läs mer

Välj län här

Rangordnat ramavtal Ramavtalen inom detta område är rangordnade. Detta innebär att du i första hand ska vända dig med ditt avrop till den leverantör som rangordnats med nummer 1.

  • Namn Senast uppdaterad

Myndigheter under regeringen

Avropsberättigade statliga myndigheter under regeringen ska avropa från de statliga ramavtalen. Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning gäller för myndigheter under regeringen. Dessa myndigheter deltar med automatik och har rätt att avropa på samtliga statliga ramavtal i enlighet med regleringen i förordningen. För information om regleringen och myndigheterna, se regeringens webbplats.

Register över statliga myndigheter under regeringen finns på SCB:s myndighetsregister: https://myndighetsregistret.scb.se

Organisationer som deltar via bekräftelse

Andra upphandlande myndigheter, dvs. myndigheter under riksdagen och offentligt styrda organ, kan avropa om de lämnat bekräftelse till Kammarkollegiet. Kommuner och regioner kan också lämna bekräftelse, men endast gällande de statliga IT- och telekom ramavtalen, se listan nedan. Några av ovan nämnda organisationer har valt att avropa genom en annan organisation, för att se vilka dessa är hänvisar vi till dokumentet nedan.

Namn
Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag
Riksdagens ombudsmän
Riksrevisionen
Riksteatern
Sveriges Riksbank
Senast ändrad: 2023-01-25