Frågor och svar om Tolkförmedlingstjänster

Tjänst

 • Tolkförmedlingen frågar efter ett kundnummer. Hur får jag tag på ett kundnummer?

Villkor

 • Hur beräknas måltidspaus för tolkar?
 • Är det OK att ge en förmedling längre tid att hitta tolk än de tider som regleras i ramavtalet? T.ex. att en förmedling kan få en hel vecka på sig att hitta en tolk i ett ovanligt språk?
 • Hur ska tolkens reseersättning beräknas?
 • Vad avses med avropsberättigads merkostnader vid utbetalning av vite?
 • Kan man förlänga ett tolkuppdrag?
 • Går det att upprätta någon form av generell spärrlista över vissa tolkar som inte får tillsättas inom en myndighet?
 • Är det fortfarande möjligt för t.ex. domstol och polis att tillerkänna en tolk ett högre arvode i ett språk som det inte går att auktorisera sig i?
 • Bör tolken få ett högre arvode eftersom uppdraget avsett mer än en dialekt.
 • Ska beräkningen av traktamentet göras utifrån den bokade tiden eller den verkliga bortavaro-tiden?
 • Vilket arvode berättigar en tolkning i Hazaragi till?