Frågor och svar om Tolkförmedlingstjänster

Tjänst

 • Tolkförmedlingen frågar efter ett kundnummer. Hur får jag tag på ett kundnummer?
  Svar:

  Om myndigheten/avdelningen el. likn. inte redan har ett kundnummer hos den aktuella tolkförmedlingen går det bra att kontakta deras kundtjänst eller kontaktperson för att få ett kundnummer. Kammarkollegiet tillhandahåller inte kundnummer. Kundnumret bör anges vid avrop.

Villkor

 • Hur beräknas måltidspaus för tolkar?
  Svar:

  Ett normalt lunchuppehåll utgör 1 timme. Om det exempelvis är paus i en förhandling i endast 30 minuter bör måltidspausen utgöra 30 minuter och resterande tid utgör då arbete. Om pausen i förhandlingen är längre än en timma, exempelvis 1 timma och 20 minuter, utgör en timma normalt sett icke arvodesgrundande tid (måltidspaus) och 20 min. bör då utgöra tidsspillan under förutsättningn att den sammanlagda tidsspillan uppkommer till mer än 30 min. Om det inte finns övrig spilltid utöver de 20 minuterna i exemplet är dessa 20 minuter att anse som arvodesgrundande tid.

 • Är det OK att ge en förmedling längre tid att hitta tolk än de tider som regleras i ramavtalet? T.ex. att en förmedling kan få en hel vecka på sig att hitta en tolk i ett ovanligt språk?
  Svar:

  Nej, det skulle ge den aktuella leverantören en otillbörlig fördel. Kunden ska gå vidare i rangordningen.

 • Hur ska tolkens reseersättning beräknas?
  Svar:

  Beräkning av reseersättning bör påbörjas från tolkens bostad eller från den föregående uppdragsgivaren om tolken kör direkt från ett tidigare uppdrag. Reseersättning kan utgå för resa både till och från uppdraget men om tolken åker direkt till nästa uppdragsgivare bör det rimligaste vara, för att undvika dubbla reseersättningar, att den senare uppdragsgivaren ersätter tolken för resekostnader mellan sig och den tidigare uppdragsgivaren.

 • Vad avses med avropsberättigads merkostnader vid utbetalning av vite?
  Svar:

  Med merkostnader avses en myndighets direkta merkostnader till följd av att tolken uteblivit från avtalat uppdrag. T.ex. utgifter som myndigheten har haft för genomförandet uppdraget men som har blivit onyttiga på grund av att tolken uteblivit. Det kan även vara ev. mellanskillnad i pris till den leverantör som anlitas istället.

 • Kan man förlänga ett tolkuppdrag?
  Svar:

  Ja, under förutsättning att det verkligen är ett pågående uppdrag som förlängs i tiden – och inte ett nytt uppdrag.

 • Går det att upprätta någon form av generell spärrlista över vissa tolkar som inte får tillsättas inom en myndighet?
  Svar:

  Enligt ramavtalet får man vid varje avrop/bokning av tolk ange som ett krav att en eller flera specifika tolkar inte ska tillsättas. Någon generell spärrlista kan inte Kammarkollegiet lägga upp. Är den aktuella tolken auktoriserad ska ärendet anmälas till Kammarkollegiets rättsavdelning.

 • Är det fortfarande möjligt för t.ex. domstol och polis att tillerkänna en tolk ett högre arvode i ett språk som det inte går att auktorisera sig i?
  Svar:

  Regleras i 8 § tolktaxan, dock endast aktuellt för de myndigheter som omfattas av förordningen om tolktaxa. En bedömning av om högre ersättning ska beslutas ska vara oberoende från möjligheten till auktorisation m.m. och istället utgå från om övriga förutsättningar är uppfyllda, d.v.s. om uppdraget varit av särskilt svår beskaffenhet eller om det föreligger synnerliga svårigheter att finna en tolk.

 • Bör tolken få ett högre arvode eftersom uppdraget avsett mer än en dialekt.
  Svar:

  Regleras i 8 § tolktaxan, dock endast aktuellt för de myndigheter som omfattas av förordningen om tolktaxa. Det är upp till respektive beslutsfattare att avgöra om det enskilda uppdraget varit av särskilt svår beskaffenhet, även om tolkning inte skett på två olika språk, utan på två olika dialekter.

 • Ska beräkningen av traktamentet göras utifrån den bokade tiden eller den verkliga bortavaro-tiden?
  Svar:

  Man bör utgå från den faktiska bortavaro-tiden vid bedömning av om traktamente ska utgå. Traktamentet beräknas med hänsyn till den faktiska
  bortovaron från tjänstestället eller bostaden eller annan plats där en tjänsteresa börjar eller slutar.

 • Vilket arvode berättigar en tolkning i Hazaragi till?
  Svar:

  Kammarkollegiet behandlar Hazaragi som en varietet av (afghansk) Dari. Det finns inget auktorisationsprov i endast Hhazaragi och är man auktoriserad tolk i Dari så inbegriper det varieteter av Dari. Detta innebär att man, om man är auktoriserad i Dari, får arvodesnivå 3 (eller 4 som rättstolk) vid tolkning på Hazaragidari (och i linje med detta skulle en grundutbildning ge nivå 2).