Är det fortfarande möjligt för t.ex. domstol och polis att tillerkänna en tolk ett högre arvode i ett språk som det inte går att auktorisera sig i?

Regleras i 8 § tolktaxan, dock endast aktuellt för de myndigheter som omfattas av förordningen om tolktaxa. En bedömning av om högre ersättning ska beslutas ska vara oberoende från möjligheten till auktorisation m.m. och istället utgå från om övriga förutsättningar är uppfyllda, d.v.s. om uppdraget varit av särskilt svår beskaffenhet eller om det föreligger synnerliga svårigheter att finna en tolk.

Senast ändrad: 2020-11-10