Värdeskåp och Stöldskyddsskåp - Rangordning - För avrop av varor upp till 50.000 SEK

Avtalsperiod: 2017-12-02 - 2021-12-01 Förlängningsoption max t.o.m: 2021-12-01

Detta delområde omfattar stöldskyddsklassade och i de flesta fall även brandskyddsklassade värdeskåp och stöldskyddsskåp. Avrop sker genom rangordnat förfarande alternativt förnyad konkurrensutsättning beroende på avropsberättigades uppskattade varuvärde för sitt behov vid respektive avropstillfälle.

Rangordning - För avrop av varor upp till 50.000 SEK
Vid avrop av förvaringsenheter med stöld eller brandskyddsklassning är samtliga villkor fastställda i ramavtalet, upp till 50.000 SEK, se prislistan för priser. Avrop sker genom att avropsberättigad i första hand kontaktar den ramavtalsleverantör som har plats ett (1) i rangordningen inom delområdet. I de fall denne inte kan leverera har avropsberättigad rätt att kontakta nästkommande ramavtalsleverantör som har plats två (2) i rangordningen, o.s.v.

Förnyad konkurrensutsättning - För avrop av varor över 50.000 SEK
Vid avrop av förvaringsenheter med stöld eller brandskyddsklassning sker det genom förnyad konkurrensutsättning om värdet beräknas överstiga 50.000 SEK, se produktlistan. Avrop sker genom att avropsberättigad skickar avropsförfrågan till samtliga ramavtalsleverantörer inom delområdet, som bjuds in att på nytt lämna anbud i enlighet med de villkor som anges i ramavtalet. Dessa villkor får preciseras utifrån de krav som är möjliga att ställa, se kravkatalog i Förfrågningsunderlaget.

Läs mer

För att välja avropsform klicka nedan

Rangordnat ramavtal Ramavtalen inom detta område är rangordnade. Detta innebär att du i första hand ska vända dig med ditt avrop till den leverantör som rangordnats med nummer 1.

  • Namn Senast uppdaterad

Myndigheter under regeringen

Avropsberättigade statliga myndigheter under regeringen ska avropa från de statliga ramavtalen. Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning gäller för myndigheter under regeringen. Dessa myndigheter deltar med automatik och har rätt att avropa på samtliga statliga ramavtal i enlighet med regleringen i förordningen. För information om regleringen och myndigheterna, se regeringens webbplats.

Register över statliga myndigheter under regeringen finns på SCB:s myndighetsregister: http://www.myndighetsregistret.scb.se/

Organisationer som deltar via bekräftelse

Namn
Akademiska Hus Aktiebolag
Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag
Nordiska museet
Norrlandsfonden
Riksdagens ombudsmän
Riksdagsförvaltningen
Riksrevisionen
Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Svenska Filminstitutet
Sveriges Riksbank
Senast ändrad: 2021-09-27