Säkerhetsteknik, konsulter för säkerhetssystem

Avtalsperiod: 2019-06-20 - 2021-06-19 Förlängningsoption max t.o.m: 2023-06-19

Detta anbudsområde omfattar konsulttjänster som projektering och besiktning avseende säkerhetssystem samt riskanalys vid säkerhetsarbete. Ramavtalen är rikstäckande.
Avrop sker enligt en s.k. kombinerad avropsordning:

• enskilda avrop/uppdrag uppgående till maximalt 1000 timmar, och som inte kräver Säkerhetsskyddsavtal nivå 1, ska avropas enligt rangordning. I ramavtalet tillämpas en turordning, dvs. respektive leverantör tilldelas under sex månader första plats i rangordningen enligt ett rullande schema. Se Schema för turordning under Gemensamma dokument.

• enskilda avrop/uppdrag överstigande 1000 timmar, och/eller uppdrag som kräver Säkerhetsskyddsavtal nivå 1, ska avropas genom förnyad konkurrensutsättning. 

Läs mer

Här väljer du avropsform