Säkerhetsteknik, konsulter för säkerhetssystem

Avtalsperiod: 2019-06-20 - 2021-06-19 Förlängningsoption max t.o.m: 2023-06-19

Detta anbudsområde omfattar konsulttjänster som projektering och besiktning avseende säkerhetssystem samt riskanalys vid säkerhetsarbete. Ramavtalen är rikstäckande.
Avrop sker enligt en s.k. kombinerad avropsordning:

• enskilda avrop/uppdrag uppgående till maximalt 1000 timmar, och som inte kräver Säkerhetsskyddsavtal nivå 1, ska avropas enligt rangordning. I ramavtalet tillämpas en turordning, dvs. respektive leverantör tilldelas under sex månader första plats i rangordningen enligt ett rullande schema. Se Schema för turordning under Gemensamma dokument.

• enskilda avrop/uppdrag överstigande 1000 timmar, och/eller uppdrag som kräver Säkerhetsskyddsavtal nivå 1, ska avropas genom förnyad konkurrensutsättning. 

Observera att kontraktsvillkor gällande leverans av varor och tjänster till största delen täcks av standardvillkoren AB 04, ABT 06 respektive ABK 09. Avropande myndighet ska vid avrop ange vilket av dessa som ska gälla för det enskilda uppdraget. Används avropsblanketten anges det under rubriken Kompletterande avtalsdokument.

 

Läs mer

Här väljer du avropsform