IT-konsulttjänster Resurskonsulter, region Södra

Avtalsperiod: 2018-10-15 - 2020-04-30 Förlängningsoption max t.o.m: 2022-10-14

Detta ramavtalsområde omfattar IT-konsulttjänster Resurskonsulter, Region Södra. Med resurskonsult avses en konsult som utgör en resursförstärkning, i ett visst projekt eller till ett visst uppdrag, som arbetsleds av avropande myndighet.

Ramavtalen är indelade i sju (7) kompetensområden, alla inom området IT eller med en tydlig anknytning till IT-området.

Södra regionen omfattar leveranser till avropsberättigade i följande län: Blekinge, Gotland, Halland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Skåne, samt Västra Götaland.

Detta är ett nytt ramavtalsområde som har annan regionindelning jämfört med tidigare ramavtal som löper parallellt. Myndigheter i Hallands- och Västra Götalands län kan avropa från start. Myndigheter i Blekinge Kronoberg och Skåne kan avropa från 2019-04-01. Myndigheter i Jönköping och Kalmar kan avropa från 2019-04-14. Myndigheter på Gotland kan avropa från 2019-09-01.

OBS! Läs nedan för ny rutin för hantering av underleverantörer

Rutinen för ramavtalsleverantörernas hantering av underleverantörer har förändrats jämfört med tidigare. Underleverantörer kommer inte längre att löpande godkännas och publiceras på avropa.se. Underleverantörer som ramavtalsleverantörerna använt eller använder i avropade kontrakt kommer Kammarkollegiet istället att kontrollera stickprovsvis i samband med uppföljning och revisioner.

Läs mer

Här väljer du kompetensområde