Beslutsstödssystem (BI-system)

Avtalsperiod: 2014-07-08 - 2018-07-07 Förlängningsoption max t.o.m: 2018-07-07

De statliga ramavtalen för Beslutsstödssystem (BI-system) omfattar system för beslutsstöd, planering och uppföljning i form av Rapport- och analysverktyg och Budgetverktyg.

Ramavtalen är ett komplett åtagande för beslutsstödssystem (så kallade BI-system), som består av Rapport- och analysverktyg samt Budgetverktyg. Leverantörerna kan erbjuda olika produkter och verktyg för de olika delarna, antingen genom egna produkter eller genom samarbete med underleverantörer.

Rapport- och analysverktyget och Budgetverktyget hanteras som skilda produkter, och de myndigheter som avropar kan göra avrop i separata beställningar. Myndigheter kan också göra avrop på ett komplett åtagande det vill säga samtliga verktyg.

Beslutsstödssystemet är integrerat med ett Datalager. Standardkonfigurationen omfattar färdiga Integrationer för huvuddelen av de ekonomisystem och personalsystem som Myndigheterna använder. Vidare omfattar upphandlingen av beslutsstödssystemet tjänsterna: Underhåll, Support, utbildning och konsulttjänster.

Ni som avropande Myndighet sköter själva driften av beslutsstödssystemet i egen miljö. Ramavtalen omfattar också en servicecenterlösning, en så kallad servicebyrålicens för statlig administration.

Leverantörerna erbjuder olika lösningar

  • Trimma AB erbjuder en lösning i Microsoftmiljö med produkten Insikt för Rapport- och analysverktyg samt Budgetverktyg. Produkten Insikt bygger på Microsoft analysis services, reporting services och integration services.
  • Hypergene AB erbjuder en egen lösning med programvaran Hypergene för samtliga verktyg tillsammans med funktionalitet från databasplattformen Microsoft SQL server.
  • CGI Sverige AB. De erbjuder en lösning med BI-plattformen QlikView för rapportering och analys, Raindance för budgetering och prognos, samt Microsoft SQL Server som Datalager, med Microsoft SSIS för integration av källdata.

Personuppgiftslagen (PuL) och personuppgiftsbiträdesavtal

 Se vår informationsfilm för att få tips om hur du bäst kan nyttja ramavtalet.

Läs mer

Förnyad konkurrensutsättning Avropsrutinen för detta ramavtal är en förnyad konkurrensutsättning. Detta innebär att du ska fråga alla leverantörer inom aktuellt område.

Skicka avropsförfrågan till alla leverantörer

Myndigheter under regeringen

Avropsberättigade statliga myndigheter under regeringen ska avropa från de statliga ramavtalen. Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning gäller för myndigheter under regeringen. Dessa myndigheter deltar med automatik och har rätt att avropa på samtliga statliga ramavtal i enlighet med regleringen i förordningen. För information om regeringen och myndigheterna, se regeringens webbplats.

Register över statliga myndigheter under regeringen finns på SCB:s myndighetsregister: http://www.myndighetsregistret.scb.se/

Organisationer som deltar via bekräftelse

Namn
Hjälpmedelsinstitutet
Nordiska museet
Norrlandsfonden
Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag
Riksdagens ombudsmän
Riksdagsförvaltningen
Riksrevisionen
Specialfastigheter Sverige Aktiebolag
Stiftelsen Dansens Hus
Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning
Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling
Stiftelsen för Miljöstrategisk Forskning
Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna
Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Stiftelsen Skansen
Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet
Svenska Filminstitutet
Sveriges Civilförsvarsförbund
Sveriges Riksbank