Finns det möjlighet att avropa en egen, alternativ option om förlängning av kontraktets giltighetstid?

Kammarkollegiets rekommendation är att myndigheten inte justerar hur avtalsförlängning får ske. Som villkoret i ramavtalet (kapitel 8, punkt 8.2) är formulerat saknas det möjlighet att använda en egen, alternativ option om avtalsförlängning.

Enligt ramavtalet ska kontraktet ha en initial giltighetstid om minst två (2) år. Därefter har ni möjlighet att med oförändrade villkor förlänga kontraktet med ett år i taget. Förlängningen ska vara skriftlig och leverantören måste få den senast tre månader före utgången av kontraktets giltighetstid. Som längst kan myndigheten förlänga kontraktet till och med 30 juni det år som infaller åtta kalenderår efter det att ramavtalets giltighetstid löpt ut.

Senast ändrad: 2021-01-19