Hur långt bort i tiden man kan ha delleveranser?

Ett Införandeprojekt kan delas upp i flera successiva leveranser (delleveranser) men ramavtalet anger ingen exakt gräns för hur lång tid som kan förflyta mellan dem. Däremot anger ramavtalet att den leveranskontroll som är en del av Införandeprojektet ska, om ni inte kommer överens med leverantören om något annat, kunna inledas senast efter sex (6) månader från det att kontraktet är tecknat.

En delleverans kan handla om mindre del av systemuppsättningen men även vara mer omfattande, till exempel om att ni först inför e-faktura och sedan e-handel. Varje delleverans ska enligt ramavtalet omfattas av validering, leveranskontroll och provdrift och ni bör göra särskild överenskommelse kring formerna för leveranskontrollen. I de fall ni vill ha en delleverans senare än 6 månader efter kontraktstecknandet behöver ni också komma överens med leverantören om tidplanen och eventuellt också bereda er på vissa extra kostnader.

Delleveranser efter 6 månader

Om era önskemål om delleverans innebär att ni skjuter fram en viss del av systemuppsättningen längre än 6 månader behöver ni komma överens med leverantören om hur det ska gå till. Det finns flera möjligheter att hantera det, till exempel:

A)   Ni gör hela systemuppsättningen i ett enda införandeprojekt, leveranskontrollerar och godkänner hela leveransen. Sedan driftsätter ni den del ni vill börja med (till exempel e-faktura) och avvaktar med en del av leveransen (till exempel e-handel) samt kommer överens med leverantören om att förlänga den provdrift som ingår i införandeprojektet så att den kan omfatta hela lösningen (till exempel både e-faktura och e-handel).

B)   Ni skjuter fram de delar av systemuppsättningen som är direkt kopplade till den önskade delleveransen och ger leverantören möjlighet att prissätta ett kompletterande införandeprojekt. Observera att det inte bara är leverantören som eventuellt kan behöva satsa extra resurser i ett kompletterande införandeprojekt, ni behöver själva också planera för era insatser, till exempel i samband med systemkonfigurering och för leveranskontroller.

I båda fallen ska ni tydligt beskriva era önskemål i avropet, vad ni vill uppnå i bilagan Specifikation av uppdrag och tidplanen för det i Tid- och projektplan. En eventuell option om ett kompletterande införandeprojekt ska också anges i Prislistan.

Senast ändrad: 2021-12-16