Kan vi i vårt avrop ställa egna krav på E-handelstjänsten?

Ni ska alltid ange bakgrund och förutsättningar för avropet. Det finns också två olika möjligheter att ytterligare anpassa tjänsten till er unika situation. Ni kan

1)      lägga till en övrig option, utöver de som redan ingår, som anbudsgivarna kan prissätta

2)      under vissa förutsättningar tillföra villkor (ska-krav) som omfattas av takpriserna

Innan ni funderar på att lägga till en option eller att tillföra ett villkor kan det vara bra att gå igenom de omfattande krav, utförliga processbeskrivningar och optioner som redan ingår i ramavtalen.

1.    Lägga till optioner med separat prissättning

Ni kan vid behov lägga till optioner som anbudsgivarna kan prissätta separat, se Vägledning för avrop, avsnitt 5.2.4. Optionerna behöver omfattas av upphandlingsföremålet och ni bör säkerställa att båda ramavtalsleverantörerna har möjlighet att leverera dem.

En eventuell övrig så kallad option ska beskrivas under en separat rubrik i avropsbilagan Specifikation av uppdrag, avsnitt 1.3.8. Motsvarande rubrik ska läggas till som en rad i mallen Priser i kontrakt, så att anbudsgivarna kan lämna pris. Priserna ska ingå i utvärderingen.

2.    Tillföra villkor som omfattas av takpriserna

När ni anger bakgrund och förutsättningarna för avropet har ni möjlighet att i begränsade fall ändra angivna villkor och tillföra dem som obligatoriska villkor (ska-krav). Se vidare Ramavtalsbilaga 7: Avropsförfarande, avsnitt 1.2 samt punkterna a – e nedan.

Tillförda obligatoriska villkor ingår i takpriserna. Med takpriser menas de priser som anbudsgivaren inte får överskrida i sitt avropssvar. Det finns två prislistor med takpriser. Den ena gäller om en enskild myndighet gör ett avrop. Den andra gäller för ett servicecenter som har till uppgift att tillhandahålla tjänster för andra myndigheters räkning.

Följande typer av villkor kan tillföras som obligatoriska krav (ska-krav). Beskriv eventuella tillförda obligatoriska villkor i avropsbilagan Specifikation av uppdrag, avsnitt 1.4.

a)    Leveranstidpunkt

Krav om leveranstidpunkten kan preciseras och vara både längre och kortare än vad som anges i ramavtalsbilaga 11: Allmänna villkor Konsulttjänster.

b)    Resurser

Krav om resurser för uppdragets genomförande i form av krav på konsulters erfarenhet, kompetens och tillgänglighet. Kan avse krav att redovisa CV för konsulter, leveransförmåga, tillgänglighet, tidpunkt för start i uppdraget etc.

c)    Preciseringar

Preciserade krav på optioner rörande systemintegrationer, tilläggstjänster och utbildning. Kan avse precisering med mer detaljerade beskrivningar för formatspecifikationer eller andra tekniska lösningar.

Observera att preciseringar enligt ovan enbart kan göras av de optioner som anbudsgivarna hade att ta ställning till vid ramavtalsupphandlingen, det vill säga de optioner där det finns takpriser.

d)    Säkerhet och sekretess

Krav kring säkerhet och sekretess som tillgodoser den avropande myndighetens behov. Kan avse krav om säkerhetsskyddsavtal, personuppgiftsbiträdesavtal eller liknande.

e)    Förmåga att ge stöd

Krav kring stöd för processutveckling och i förändringsarbetet vid introduktion av nya arbetssätt. Kan avse krav på leverantörens förmåga att bistå i verksamhetens processutveckling.

 

De följande frågorna och svaren omfattar praktiska exempel på tillämpning.

Senast ändrad: 2021-01-19