I vilken utsträckning ryms eventuella preciserade krav i takpriserna?

Preciserade krav på de optioner som anbudsgivarna hade att ta ställning till vid ramavtalsupphandlingen ingår i takpriserna för dem. Dessa optioner finns listade i mallen Priser i kontrakt och beskrivna i Vägledning för avrop, avsnitt 5.2.3. Eventuella preciseringar ska göras i avropsbilagan Specifikation av uppdrag under avsnitt 1.4.3.

Däremot, om den avropande myndigheten tillför en övrig option behöver leverantörerna få en möjlighet att sätta ett pris, se Vägledning för avrop, avsnitt 5.2.4. En sådan option ska beskrivas i avropsbilagan Specifikation av uppdrag, avsnitt 1.3.8 under en egen rubrik. Motsvarande rubrik ska läggas till som en rad i mallen Priser i kontrakt.

Här följer några exempel som kan belysa skillnaden mellan en precisering av en option med takpris och övriga optioner där anbudsgivaren kan sätta ett helt nytt pris.

Exempel 1: En myndighet behöver integrera skannade leverantörsfakturor till E-handelstjänsten och har utökat det antal skannade fält som finns beskrivna i Ramavtalsbilaga 14, Standarder och versioner. Myndigheten anger vilka fält som adderats i Specifikation av uppdrag, avsnitt 1.4.3. Anbudsgivarna kan inte överskrida takpriserna eftersom det handlar om en precisering av en integration (Integration med Skanningtjänst) som ingick i ramavtalsupphandlingens förfrågningsunderlag.

Exempel 2: En myndighet vill hämta en viss information från E-handelstjänsten och läsa in i ett beslutsstödssystem. Här kan det finnas flera alternativ, till exempel:

a)   All myndighetens data kan exporteras från E-handelstjänsten (krav I-1.2.1) och myndigheten läser själv ut den önskade informationen för vidare hantering och inläsning i Beslutsstödsystemet.

b)  Myndigheten vill att E-handelstjänsten ska omfatta en integration med Beslutsstödssystemet. Det tekniska formatet ska ha ett bestämt innehåll och utseende som bestäms av det mottagande systemet. I förfrågningsunderlaget och i kravställningen saknas en option av integration med Beslutsstödssystem. Därför beskriver myndigheten behovet som en övrig option i avropsbilagan Specifikation av uppdrag, avsnitt 1.3.8 och lägger till en rad i mallen Priser i kontrakt så att anbudsgivarna kan lämna ett pris som sedan ingår i utvärderingen. 

Senast ändrad: 2021-01-19