Vilken flik i prismallen ska vi använda om våra bolag och /eller organisationer vi samarbetar med också kommer att använda E-handelstjänsten?

Om har i uppgift att tillhandahålla *) tjänster (administrativa stödtjänster) för bolagens och/eller de samverkande organisationernas räkning är ni ett Servicecenter i ramavtalets mening. Då ska ni använda fliken Priser (Servicecenter) i prismallen.
Prislistorna för en enskild Myndighet respektive för ett Servicecenter skiljer sig åt när det gäller införandeprojekt och avgift för nyttjande av E-handelstjänsten. För en Myndighet finns en indelning i användarkategorier och de högsta takpriserna för såväl införande som nyttjande av tjänsten gäller vid fler än 4000 användare. Ett Servicecenter har ett takpris för ett grundinförande i flera organisationer. Här gäller de högsta takpriserna för nyttjandet vid fler än 16 000 användare.

Både en Myndighet och ett Servicecenter kan behöva avropa flera integrationer av samma slag, till exempel om det är aktuellt med flera olika ekonomisystem.

Myndighet

Om det enbart är den avropande organisationen (samma organisationsnummer) som kommer att nyttja E-handelstjänsten bör ni troligtvis använda fliken Priser (Myndighet) i mallen Priser i kontrakt.

Finns det olika ekonomimodeller i organisationen (till exempel olika konteringssträngar) som kräver separerade uppsättningar i E-handelstjänsten behöver ni beskriva det i ert avrop. I de fall det behövs dubblerade uppsättningar av integrationer ska detta också framgå i avropet och prislistan.

Servicecenter

Följande kriterier kan indikera att ni är ett Servicecenter och bör använda fliken Priser (Servicecenter) i mallen Priser i kontrakt:

- Ni har tecknat ett Personuppgiftsbiträdesavtal med en del av den organisation som ska använda den E-handelstjänst ni avropar (eftersom ni är deras personuppgiftsbiträde).

- Ni har ett avtal eller en överenskommelse med en del av organisationen alternativt att det finns ett formellt beslut om att ni ska tillhandahålla administrativa stödtjänster för deras räkning.

- Ni behöver ställa krav på särskilda säkerhetsåtgärder i ert avrop i syfte att begränsa tillgången till information för användare i olika delar av den organisation som ska använda den E-handelstjänst ni avropar (se Ramavtalsbilaga 7: Avropsförfarande, avsnitt 1.2 punkt d).

- Det finns flera ägare än ni till olika delar av den organisation som ska använda E-handelstjänsten.

 

*) I det här sammanhanget vill vi påminna om att ni, om det gäller intern upphandling eller samarbeten mellan organisationer, bör göra en bedömning om reglerna i kap 3. 11-18 §§ LOU. Gäller det intern upphandling ska det s.k. Teckalundantaget och dess kriterier vara uppfyllda och avser det samarbete mellan exempelvis olika kommuner ska en bedömning göras om det s.k. Hamburgundantaget är tillämpligt. Behöver ni stöd i den här frågeställningen kan ni vända er till Upphandlingsmyndigheten.

Senast ändrad: 2021-01-19