Behöver vi betala för en partsuppsättning om en leverantör övergår till att skicka och ta emot meddelanden via Peppolnätverket?

Avgiften för partsuppsättningar tas ut så länge den är aktuell, det vill säga så länge det skickas och/eller tas emot e-handelsmeddelanden. Den baseras på antalet meddelanden per år enligt en förutbestämd kategoriindelning. Leverantören av E-handelstjänst fakturerar preliminärt enligt en bedömd priskategori och justerar vid behov i efterskott. Om det inte längre skickas några meddelanden i en partsuppsättning finns det inte heller någon kostnad för den.

E-handelstjänsten är kravställd så att ni själva kan sätta upp att meddelanden skickas och tas mot via Peppolnätverket. Denna typ av uppsättningar samt distribution av meddelanden via Peppolnätverket ingår i nyttjandeavgiften.

Senast ändrad: 2021-02-10