Vad innebär Partsuppsättningar?

E-handelstjänsten omfattar tre alternativ för att ta emot elektroniska meddelanden, till exempel e-fakturor:

  1. Via Peppolnätverket (läs mer om Peppol på digg.se)
  2. Leverantörsportal (ett webbgränssnitt som leverantören hanterar manuellt)
  3. Partsuppsättning (option)

Partsuppsättning är ett komplement till Peppolnätverket och Leverantörsportal. När ni beställer en Partsuppsättning skapar leverantören av E-handelstjänsten en samverkansprocess med er och er leverantör av varor och tjänster, som gör att ni kan skicka och ta emot e-handelsmeddelanden. Partsuppsättning finns som en option i ramavtalet, prissatt i form av en årlig avgift per leverantör. Avgiftens storlek beror på antalet e-handelsmeddelanden som kommuniceras. Om antalet meddelanden som skickas och tas emot ökar kan det innebära att avgiften höjs, om antalet minskar kan det innebära en sänkning, se leverantörens takpriser för optionen eller de priser ni har i ert kontrakt.

Ni kan behöva avropa en Partsuppsättning om en leverantör inte kan skicka eller ta emot e-handelsmeddelanden via Peppolnätverket. Det kan till exempel vara om ni tillämpar e-handel med SFTI ESAP 6 eller att leverantören skickar det gamla fakturaformatet Svefaktura. Dessa typer av e-handelsmeddelanden får inte skickas via Peppolnätverket utan ni behöver sätta upp kommunikationen av dem på något annat sätt. Inför ett avrop behöver ni gå igenom era omedelbara behov av Partsuppsättningar.

Kommunikation av e-handelsmeddelanden ingår i avgiften för E-handelstjänsten. I nya upphandlingar av varor och tjänster är det därför bra att ställa krav på att Peppolmeddelanden ska skickas via Peppolnätverket, se SFTI:s handledning Krav på e-handel i samband med upphandling, bilaga 2 avsnitt 2. Ni kan också ha befintliga leverantörer som i samband med andra upphandlingar i offentlig sektor har utvecklat sin kompetens i fråga om Peppol.

Definitionerna av begreppen i ramavtalet:

Partsuppsättning: Med partsuppsättning avses att operatör administrerar en samverkansprocess mellan två parter (köpande och säljande) omfattande meddelandeformat, standard för meddelanden, version av meddelanden, kommunikationsmetod, kvittens vid mottagande av meddelanden, hantering av ev. meddelanden som inte validerar vid valideringskontroll. PEPPOLs format och infrastruktur omfattas inte av ovanstående

Samverkansprocess: Beskrivning av hur informationsutbyte och tillhörande aktiviteter hanteras mellan köpare och säljare. Beskrivs genom referens till använd standard som exempelvis SFTI Sveorder eller SFTI Sc 6.1 Avrop mot ramavtal.

Senast ändrad: 2022-02-07