Operatörstjänst för distribution av kundfaktura

Avtalsperiod: 2017-03-16 - 2021-03-15 Förlängningsoption max t.o.m: 2022-03-15

Ramavtalsområdet gäller operatörstjänst för distribution av kundfakturor (Operatörstjänst kundfaktura). Det omfattar distribution av elektroniska kundfakturor via PEPPOL:s infrastruktur samt utskrift, kuvertering, frankering och distribution av pappersfakturor via postoperatör.

PEPPOL är en komplett lösning för elektroniska affärsmeddelanden som arbetats fram på europeisk nivå.

Giltighetstid
Ramavtalet kan avropas till och med den 15 mars 2020. Det finns två förlängningsoptioner om vardera ett år. Om båda förlängningsoptionerna används kan ramavtalet avropas till och med den 15 mars 2022, och avropsavtal kan som längst gälla till och med den 30 juni 2030.

Leverantören har rätt att säga upp avropsavtal. Det kan ske tidigast åtta år efter det att ett avropsavtal har undertecknats.

Ramavtalets villkor gäller så länge det finns giltiga avropsavtal.

Avropsrutiner
Avrop genomförs i form av skriftligt samråd.

Personuppgiftslagen (PuL) och personuppgiftsbiträdesavtal

Läs mer

Myndigheter under regeringen

Avropsberättigade statliga myndigheter under regeringen ska avropa från de statliga ramavtalen. Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning gäller för myndigheter under regeringen. Dessa myndigheter deltar med automatik och har rätt att avropa på samtliga statliga ramavtal i enlighet med regleringen i förordningen. För information om regleringen och myndigheterna, se regeringens webbplats.

Register över statliga myndigheter under regeringen finns på SCB:s myndighetsregister: http://www.myndighetsregistret.scb.se/

Organisationer som deltar via bekräftelse

Namn
Akademiska Hus Aktiebolag
Nordiska museet
Norrlandsfonden
Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag
Riksdagens ombudsmän
Riksdagsförvaltningen
Riksrevisionen
Stiftelsen Dansens Hus
Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling
Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna
Svenska Filminstitutet
Sveriges Civilförsvarsförbund
Sveriges Riksbank