Personalsystem

Avtalsperiod: 2013-12-10 - 2018-12-09 Förlängningsoption max t.o.m: 2018-12-09

Ramavtalet för Personalsystem omfattar löne- och personaladministrativt stöd inklusive tillhörande tjänster. Systemet, Primula, uppfyller de lagar och förordningar som gäller för löne- och personaladministration i staten samt centrala löne-, förmåns- och pensionsavtal med tillhörande överförings- och redovisningskrav.

Rekryteringsstödet ReachMee samt schema- och bemanningsstödet Besched ingår som moduler i Primula-leveransen.

Varje myndighet har möjlighet att avropa Primula med eller utan driftservice. Avrop sker via samråd med leverantören Evry.

Giltighet

Ramavtalet är avropbart till och med den 9 december 2018, enligt ESV:s beslut om förlängning den 4 september 2017.

Myndigheterna kan teckna avropsavtal så länge det finns ett giltigt ramavtal. Ett avropsavtal kan årsvis förlängas till maximalt 8 år efter att ramavtalet har upphört.

Prisjustering

Ramavtalet omfattar en möjlighet för ramavtalsleverantören att begära justering av sina priser. I september 2017 godkände ESV en prishöjning som kommer att gälla från 2018-01-01 med 4,09 procent. De nya priserna gäller tidigast två månader efter Evry har informerat berörd myndighet om justeringen.

Ny underleverantör

Evry har tecknat ett samarbetsavtal med IBM Svenska AB (IBM) som innebär att IBM tar över den tekniska driften i de avtal där Evry levererar drift till sina kunder. Avtalet gäller från och med 1 januari 2017.

Överlåtelse

Från den 1 januari 2016 har Evry Integration AB övertagit ramavtalet med ESV från Evry HR Solutions AB, därefter har bolaget bytt namn till Evry Sweden AB. Det innebär att Evry Sweden AB övertagit samtliga åtaganden och förpliktelser som Evry HR Solutions AB tecknat med ESV enligt ramavtalet med tillhörande ramavtalsbilagor, tecknade kontrakt och pågående avrop.

Avropsrutiner

Ramavtalet är tecknat med en (1) leverantör vilket ger er möjlighet att genomföra avrop i form av ett skriftligt samråd. Det innebär att det finns utrymme för dialog innan ni tecknar avropsavtal.

Personuppgiftslagen (PuL) och personuppgiftsbiträdesavtal

Läs mer

Enligt avtal Kontrollera noga vilka villkor som gäller för avrop när du ska använda detta ramavtal. På denna sida hittar du dokument som hjälper dig att använda ramavtalen på rätt sätt.

  • Namn Senast uppdaterad

Myndigheter under regeringen

Avropsberättigade statliga myndigheter under regeringen ska avropa från de statliga ramavtalen. Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning gäller för myndigheter under regeringen. Dessa myndigheter deltar med automatik och har rätt att avropa på samtliga statliga ramavtal i enlighet med regleringen i förordningen. För information om regeringen och myndigheterna, se regeringens webbplats.

Register över statliga myndigheter under regeringen finns på SCB:s myndighetsregister: http://www.myndighetsregistret.scb.se/

Organisationer som deltar via bekräftelse

Namn
Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag
Hjälpmedelsinstitutet
Norrlandsfonden
Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag
Riksdagens ombudsmän
Riksdagsförvaltningen
Riksrevisionen
Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling
Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna
Stiftelsen Högskolan i Jönköping
StiftelsenTekniska museet
Sveriges Riksbank