Vilka timpriser gäller enligt ramavtalet?

Avtalade timpriser för leverantörerna framgår av respektive leverantörs Bilaga Pris till ramavtalen samt i avropsblankett för särskild fördelningsnyckel (dynamisk rangordning). Samtliga timpriser per delområde finns även sammanställda i bilaga "Prisbilaga - sammanställning" under fliken Gemensamma dokument.

Följande priser gäller vid avrop via dynamisk rangordning:
Timpriserna i respektive leverantörs Bilaga pris gäller för de 2 st. specificerade rollerna som går att avropa via dynamisk rangordning. Dessa priser utgör fasta timpriser och leverantörer har inte rätt att offerera eller debitera andra timpriser för dessa roller vid avrop via dynamisk rangordning.

Följande gäller avseende priser vid avrop via förnyad konkurrensutsättning:

  1. Timpriserna i respektive leverantörs Bilaga Pris för de definierade 2 rollerna i den dynamiska rangordningen utgör även takpris för avrop av samma roller och samma kravspecifikationer vid en förnyad konkurrensutsättning. En förutsättning är att inga nya kompetenskrav tillförs i avropet utöver Ramavtalets kravspecifikation för dessa roller. Lägre timpriser kan offereras.
  2. Leverantörernas högst angivna timpris i Bilaga Pris utgör dessutom deras generella takpris för alla roller som avropas för kompetensnivå 1-4 vid avrop via förnyad konkurrensutsättning, utom avrop enligt punkten 1 ovan. Det generella takpriset gäller oavsett vilka kompetenskrav som ställs i avropet samt under förutsättning att myndigheten inte uttryckligen efterfrågar en specialist på nivå 5 i sin avropsförfrågan. Lägre timpriser kan offereras.

Leverantörer har dock rätt att vid förnyad konkurrensutsättning offerera timpriser som överstiger angivna takpriser om:
- det i avropsförfrågan gjort justeringar i allmänna villkor gällande viten, skadestånd och ersättningar som är kostnadsdrivande för leverantören.
- det i avropsförfrågan hänvisas till mallar för säkerhetsskyddsavtal och personuppgiftsbiträdesavtal som väsentligt avviker från de mallar som finns i Ramavtalet.

Senast ändrad: 2022-03-03