Får man avvika från rangordningen vid avrop genom särskild fördelningsnyckel (dynamisk rangordning)?

Avropsberättigad får avvika från rangordningen om följande särskilda skäl föreligger:

1. om ramavtalsleverantören inte har besvarat avropet alternativt inte återkommit med avropssvar inom
reglerad tid, eller
2. om ramavtalsleverantören har godtagbara skäl att avböja avrop (såsom att angiven leveranskapacitet
är uppnådd), eller
3. om avropet avser en ersättningsanskaffning som beror på att avropsberättigad tidigare hävt eller sagt
upp ett kontrakt och detta beror på ramavtalsleverantören.

Senast ändrad: 2021-10-26