IT-konsulttjänster - Verksamhetens IT-behov - Särskild fördelningsnyckel (max 500 tim)

Avtalsperiod: 2021-05-10 - 2023-05-09 Förlängningsoption max t.o.m: 2025-05-09

Delområde Verksamhetens IT-behov omfattar resurskonsulttjänster inom Verksamhetsutveckling, Krav, Användbarhet och Tillgänglighet.

Ramavtalet innehåller en s.k. kombinerad avropsordning, som innebär att avrop av de specificerade rollerna Kravhanterare/Kravanalytiker och Användbarhetsdesigner/UX-designer i upp till maximalt 500 timmar kan ske enligt en särskild fördelningsnyckel(dynamisk rangordning). I annat fall, ska avrop genomföras genom förnyad konkurrensutsättning riktad till samtliga ramavtalsleverantörer.
Avropsblanketter för både dynamisk rangordning och förnyad konkurrensutsättning finns här på sidan under "Gemensamma dokument".

För mer information om ramavtalsområdet, se bl.a. Vägledningen.

OBS! för avrop enligt särskild fördelningsnyckel (i ramavtalet benämnd dynamisk rangordning) behöver avropsblanketten användas innan avropsförfrågan skickas till vinnande leverantör.

OBS! Notera att de avropsberättigade myndigheter som omfattas av befintliga ramavtalet IT-konsulttjänster Resurskonsulter - region Södra, f.n. inte kan avropa från detta ramavtal för leveranser som ska ske till region södra.

 

Ny rutin för hantering av underleverantörer

Rutinen för ramavtalsleverantörernas hantering av underleverantörer har förändrats jämfört med tidigare ramavtal IT-konsulttjänster Resurskonsulter. Underleverantörer kommer inte längre att löpande godkännas och publiceras på avropa.se. Underleverantörer som ramavtalsleverantörerna använt eller använder i avropade kontrakt kommer Kammarkollegiet istället att kontrollera i samband med uppföljning och revisioner.

Delområdena Ledning av IT-projekt samt Arkitektur och utveckling är f.n. överprövade. Se upphandlingssidan.

Läs mer

Här väljer du avropsform

Särskild fördelningsnyckel Avropsrutinen för detta ramavtal är särskild fördelningsnyckel. Detta innebär att du utifrån ett eller flera kriterier, angivna i ramavtalet, väljer den leverantör som bäst kan tillgodose ert behov vid avropstillfället.

Myndigheter under regeringen

Avropsberättigade statliga myndigheter under regeringen ska avropa från de statliga ramavtalen. Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning gäller för myndigheter under regeringen. Dessa myndigheter deltar med automatik och har rätt att avropa på samtliga statliga ramavtal i enlighet med regleringen i förordningen. För information om regleringen och myndigheterna, se regeringens webbplats.

Register över statliga myndigheter under regeringen finns på SCB:s myndighetsregister: https://myndighetsregistret.scb.se

Organisationer som deltar via bekräftelse

Andra upphandlande myndigheter, dvs. myndigheter under riksdagen och offentligt styrda organ, kan avropa om de lämnat bekräftelse till Kammarkollegiet. Kommuner och regioner kan också lämna bekräftelse, men endast gällande de statliga IT- och telekom ramavtalen, se listan nedan. Några av ovan nämnda organisationer har valt att avropa genom en annan organisation, för att se vilka dessa är hänvisar vi till dokumentet nedan.

Namn
Akademiska Hus Aktiebolag
Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag
Kungliga Operan Aktiebolag
Nordiska museet
Riksdagens ombudsmän
Riksdagsförvaltningen
Riksrevisionen
SMA Maintenance
Stiftelsen för Miljöstrategisk Forskning
Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Stiftelsen Röda korshemmet
Stiftelsen Svensk Industridesign, SVID
Svenska Filminstitutet
Sveriges Riksbank
Senast ändrad: 2022-06-03