Arbetsplatsarmaturer

Avtalsperiod: 2018-06-03 - 2019-09-15 Förlängningsoption max t.o.m: 2020-09-15

I delområdet ingår arbetsplatsarmaturer för antingen vägg, golv, bord eller tak som ljussätter individuell arbetsplats i kontorsmiljö. Det primära syftet med arbetsplatsarmaturer är att ge en för kontorsarbete belysningsmässigt fullgod arbetsmiljö. Gemensamt för samtliga armaturer är att de har någon form av stickpropp. Armaturer för fast installation ingår inte.

Arbetsplatsarmaturer upphandlades som ett av två delområden där Inredningsarmaturer är det andra.

Avrop från detta delområde sker enligt en s.k. kombinerad avropsordning.

  • Avrop som beräknas ha ett värde upp till och med 30.000 SEK ska genomföras genom tillämpning av en så kallad särskild fördelningsnyckel. Med särskild fördelningsnyckel avses att den avropande myndigheten väljer den ramavtalsleverantör som bäst kan tillgodose den avropande myndighetens behov vid avropstillfället med hjälp av en eller flera ej rangordnade parametrar. Se parametrar i vägledningen under gemensamma dokument. Ingen rangordning finns mellan ramavtalsleverantörerna.

  • Vid avrop som beräknas ha ett värde över 30.000 SEK ska genomföras genom förnyad konkurrensutsättning. Se parametrar i vägledningen under gemensamma dokument.
Läs mer

Här väljer du avropsform