Biblioteksinredning - Särskild fördelningsnyckel - avrop med beräknat värde upp t.o.m. 75.000 SEK

Avtalsperiod: 2018-10-15 - 2019-09-15 Förlängningsoption max t.o.m: 2020-09-15

I delområdet ingår olika lösningar för att förvara böcker för utlåning eller läsning i bibliotek, mediaförvaring, exponeringsmöbler, läsplatser, montrar och tidskriftshyllor. Tillbehör som har en nära koppling till möbellösningar i bibliotek ingår i detta område.

Biblioteksinredning upphandlades som ett av fem delområden. Övriga områden är Förvaringslösningar för arkiv och magasin, Multifunktionsrum, vaktmästeri och källsortering, Klädförvaring och småfacksskåp samt Lager och verkstadsmiljö.


Avrop från detta delområde sker enligt en s.k. kombinerad avropsordning. Avrop som beräknas ha ett värde upp till och med 75 000 SEK ska genomföras genom tillämpning av en så kallad särskild fördelningsnyckel. Med särskild fördelningsnyckel avses att den avropande myndigheten väljer den ramavtalsleverantör som bäst kan tillgodose den avropande myndighetens behov vid avropstillfället med hjälp av en eller flera ej rangordnade parametrar. Se parametrar i vägledningen under gemensamma dokument. Ingen rangordning finns mellan ramavtalsleverantörerna.


Vid avrop som beräknas ha ett värde över 75 000 SEK ska genomföras genom förnyad konkurrensutsättning. Se parametrar i vägledningen under gemensamma dokument.

 

Läs mer

Här nedan väljer du avropsform

Särskild fördelningsnyckel Avropsrutinen för detta ramavtal är särskild fördelningsnyckel. Detta innebär att du utifrån en eller flera kriterier, angivna i ramavtalet, väljer den leverantör som bäst kan tillgodose ert behov vid avropstillfället.

  • Namn Senast uppdaterad

Myndigheter under regeringen

Avropsberättigade statliga myndigheter under regeringen ska avropa från de statliga ramavtalen. Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning gäller för myndigheter under regeringen. Dessa myndigheter deltar med automatik och har rätt att avropa på samtliga statliga ramavtal i enlighet med regleringen i förordningen. För information om regeringen och myndigheterna, se regeringens webbplats.

Register över statliga myndigheter under regeringen finns på SCB:s myndighetsregister: http://www.myndighetsregistret.scb.se/

Organisationer som deltar via bekräftelse

Andra upphandlande myndigheter, dvs. myndigheter under riksdagen och offentligt styrda organ, kan avropa om de lämnat bekräftelse till Kammarkollegiet. Kommuner och landsting kan också lämna bekräftelse, men endast gällande de statliga IT- och telekom ramavtalen, se listan nedan. Några av ovan nämnda organisationer har valt att avropa genom en annan organisation, för att se vilka dessa är hänvisar vi till dokumentet nedan.

Namn
Akademiska Hus Aktiebolag
Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag
Kungliga Operan Aktiebolag
Nordiska museet
Riksdagens ombudsmän
Riksdagsförvaltningen
Riksrevisionen
Stiftelsen för Miljöstrategisk Forskning
Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna
Stiftelsen Högskolan i Jönköping
StiftelsenTekniska museet
Svenska Filminstitutet
Sveriges Riksbank