Förvaringslösningar för arkiv och magasin

Avtalsperiod: 2018-10-15 - 2019-09-15 Förlängningsoption max t.o.m: 2020-09-15

I delområdet ingår olika lösningar för att förvara handlingar, historiska samlingar, konst och målningar, datamedia, små och skrymmande museiföremål, fotografiskt material, musik, film etc. Det är även möjligt att avropa förvaring för klimatkänsliga och/eller vibrationskänsliga material. Tillbehör som har en nära koppling till dessa förvaringslösningar ingår i detta område.

 

Förvaringslösningar för arkiv och magasin upphandlades som ett av fem delområden. Övriga områden är Biblioteksinredning, Multifunktionsrum, vaktmästeri och källsortering, Klädförvaring och småfacksskåp samt Lager och verkstadsmiljö.

Avrop från detta delområde sker enligt en s.k. kombinerad avropsordning. Avrop som beräknas ha ett värde upp till och med 75 000 SEK ska genomföras genom tillämpning av en så kallad särskild fördelningsnyckel. Med särskild fördelningsnyckel avses att den avropande myndigheten väljer den ramavtalsleverantör som bäst kan tillgodose den avropande myndighetens behov vid avropstillfället med hjälp av en eller flera ej rangordnade parametrar. Se parametrar i vägledningen under gemensamma dokument. Ingen rangordning finns mellan ramavtalsleverantörerna.

Vid avrop som beräknas ha ett värde över 75 000 SEK ska genomföras genom förnyad konkurrensutsättning. Se parametrar i vägledningen under gemensamma dokument.

Läs mer

Här nedan väljer du avropsform