Presentkort - Förnyad konkurrensutsättning - fler än 100 presentkort

Avtalsperiod: 2018-08-28 - 2020-08-28 Förlängningsoption max t.o.m: 2022-08-28

OBS! Inför avrop kontakta ramavtalsansvarig eller ramavtalsservice.

Med presentkort avses ett värdebevis som har ett på förhand bestämt penningvärde och som kan användas som betalningsmedel för köp av produkt eller upplevelse i angiven butik, butikskedja, restaurang eller andra liknande inköpsställen. Exempel på andra liknande inköpsställen är nöjesparker, teatrar, hotell och andra företag som erbjuder olika typer av upplevelser. I begreppet butik innefattas även sådana butiker som endast säljer produkter och upplevelser på internet, s.k. nätbutiker. Presentkort kan exempelvis annvändas som julgåvor, jubileumsgåva och minnesgåva till anställda och kan avropas till olika värden.

Avrop från ramavtalet för presentkort sker enligt en kombinerad avropsordning. Det är behovet av antal presentkort som avgör vilken avropsordning som ska användas.

Rangordning - Avrop som omfattar 100 eller färre presentkort ska ske utifrån en fast rangordning där samtliga villkor är fastställda i ramavtalet enligt 7 kap 6 § LOU.

Förnyad konkurrensutsättning - Avrop som omfattar fler än 100 presentkort ska genomföras genom förnyad konkurrensutsättning enligt 7 kap 9 § LOU.

Läs mer

Välj avropsform här

Förnyad konkurrensutsättning Avropsrutinen för detta ramavtal är en förnyad konkurrensutsättning. Detta innebär att du ska fråga alla leverantörer inom aktuellt område.

Skicka avropsförfrågan till alla leverantörer
  • Namn Senast uppdaterad

Myndigheter under regeringen

Avropsberättigade statliga myndigheter under regeringen ska avropa från de statliga ramavtalen. Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning gäller för myndigheter under regeringen. Dessa myndigheter deltar med automatik och har rätt att avropa på samtliga statliga ramavtal i enlighet med regleringen i förordningen. För information om regeringen och myndigheterna, se regeringens webbplats.

Register över statliga myndigheter under regeringen finns på SCB:s myndighetsregister: http://www.myndighetsregistret.scb.se/

Organisationer som deltar via bekräftelse

Andra upphandlande myndigheter, dvs. myndigheter under riksdagen och offentligt styrda organ, kan avropa om de lämnat bekräftelse till Kammarkollegiet. Kommuner och landsting kan också lämna bekräftelse, men endast gällande de statliga IT- och telekom ramavtalen, se listan nedan. Några av ovan nämnda organisationer har valt att avropa genom en annan organisation, för att se vilka dessa är hänvisar vi till dokumentet nedan.

Namn
Akademiska Hus Aktiebolag
Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag
Riksdagens ombudsmän
Riksrevisionen
Riksteatern
Specialfastigheter Sverige Aktiebolag
Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Sveriges Riksbank