Finns det alternativa sätt att avropa hygienartiklar?

Ni kan avropa hygienartiklar, exempelvis mjukpapper, tvål, handsprit och diskmedel, under förutsättning att det är som en del i tjänsten att tillhandahålla dagligstädning.

Om ni vill att anbudsgivaren ska tillhandahålla hygienartiklar är det viktigt att ni anger förutsättningarna för det i ert avrop. Anbudsgivaren kan behöva få kännedom om storleken på de förrådsutrymmen där hygienartiklarna ska förvaras, var förråden ligger i förhållande till lokaler som ska städas med mera.

Ni kan välja hur ni vill lägga upp ert avrop men till skillnad från produkter som erfordras för att utföra tjänsten (till exempel rengöringsmedel) har leverantören rätt till särskild ersättning för hygienartiklarna. Här beskrivs tre olika alternativ:

  1. Ni uppskattar åtgången av hygienartiklar och lägger till exempel med en varukorg som ni inkluderar i prisutvärderingen i avropet. På så sätt fastställs priserna för olika hygienartiklar i ert kontrakt och de justeras med samma index (SCB:s Städindex). som övriga delar av den avropade städningen
  2. Anbudsgivaren får möjlighet att lägga med sin prislista för hygienartiklar men ni utvärderar den inte. I det här fallet kan det vara särskilt viktigt att tydligt ange att ni förbehåller er rätten att själva införskaffa hygienartiklar. Om ni sedan väljer att låta den tilldelade leverantören att tillhandahålla hygienartiklar och prislistan fastställs i kontraktet prisjusteras den med samma index (SCB:s Städindex) som övriga delar av den avropade städningen.
  3. Ni anger att ni själva kommer att anskaffa hygienartiklar, till exempel genom att avropa dem från Kammarkollegiets ramavtal för Hygien- och städprodukter.

Oavsett hur ni har utformat ert avrop ska hygienartiklar som tillhandahålls av anbudsgivaren uppfylla de miljökrav som anges i Allmänna villkor, avsnitt 3.11 – 3.14.

Senast ändrad: 2023-02-02