Kan ramavtalsleverantören indexjustera priserna i vårt kontrakt?

Ja, enligt ramavtalet kan priserna justeras med SCB:s Städindex som beräknas för månaderna maj och november.

Det fasta timpriset justeras med förändringen av Städindex vid mättillfället i november varje år. Kammarkollegiet gör justeringen och publicerar det aktuella priset på avropa.se

Övriga priser kan justeras en gång per år. Som basvärde gäller det värde som var aktuellt sex (6) månader innan kontrakt träder i kraft.

Exempel: Om ert kontrakt trädde i kraft den 15 januari år 1 är basvärdet det som var aktuellt den 15 juli år 0, det vill säga maj månads Städindex. Priset kan tidigast justeras efter ett år, det vill säga den 15 januari år 2 (Städindex = november å2 1). Beräkningen av prisjusteringen ser då ut så här:

  • (Städindex i november år 1 – Städindex i maj år 0) / Städindex i maj år 0.
  • Exempel med siffror: (105-100)/100=0,05=5,0%

Prisförändringar vilkas resultat enligt beräkningen understiger 2,0 % justeras inte. Om justering inte sker har Ramavtalsleverantören rätt att tillgodoräkna den icke nyttjade prisförändringen i nästa justering.

Överenskommelse om prisjustering ska vara skriftlig. Nya priser ska gälla minst 12 månader i taget.

Senast ändrad: 2022-03-09