Flyttjänster - avrop genom rangordning (upp till 50.000 kronor) - Kalmar län

Avtalsperiod: 2018-04-10 - 2022-04-09 Förlängningsoption max t.o.m: 2022-04-09

Ramavtalet för Flyttjänster omfattar en kombinerad avropsordning (Rangordning och förnyad konkurrensutsättning).
Följande tjänster avropas via Rangordning förutsatt att avropets värde understiger 50 000 SEK och omfattar följande obligatoriska flyttjänster inom Sverige:

• Flyttjänst - Kontor
• Flyttjänst - Arkiv
• Flyttjänst - Övrigt (Flytt av bibliotek, undervisningslokaler och förråd)
• Magasinering

Avser avropet någon av ovan tjänster men värdet överstiger 50 000 SEK ska en förnyad konkurrensutsättning genomföras.

Läs mer

För att välja län klicka nedan

Rangordnat ramavtal Ramavtalen inom detta område är rangordnade. Detta innebär att du i första hand ska vända dig med ditt avrop till den leverantör som rangordnats med nummer 1.

  • Namn Senast uppdaterad

Myndigheter under regeringen

Avropsberättigade statliga myndigheter under regeringen ska avropa från de statliga ramavtalen. Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning gäller för myndigheter under regeringen. Dessa myndigheter deltar med automatik och har rätt att avropa på samtliga statliga ramavtal i enlighet med regleringen i förordningen. För information om regleringen och myndigheterna, se regeringens webbplats.

Register över statliga myndigheter under regeringen finns på SCB:s myndighetsregister: http://www.myndighetsregistret.scb.se/

Organisationer som deltar via bekräftelse

Namn
Akademiska Hus Aktiebolag
Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag
Kungliga Operan Aktiebolag
Nordiska museet
Riksdagens ombudsmän
Riksdagsförvaltningen
Riksrevisionen
Stiftelsen för Miljöstrategisk Forskning
Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Svenska Filminstitutet
Sveriges Riksbank
Senast ändrad: 2021-03-22