Frågor och svar om Flyttjänster - avrop genom rangordning (upp till 50.000 kronor)

Avrop

 • Kan man avropa flyttuppdrag i ett för landet heltäckande kontrakt och helst med en enda ramavtalsleverantör?
  Svar:

  Det finns ingen möjlighet att teckna ett rikstäckande kontrakt vid avrop från ramavtalet för Flyttjänster, detta då ramavtalet är geografiskt indelat i län med olika ramavtalsleverantörer inom varje län.

 • Vilket läns leverantörer ska tillfrågas när avrop avser flytt till/från utland?
  Svar:

  Avrop sker i förnyad konkurrensutsättning i det län flytten utgår från, alternativt flyttas till.

 • Kan man avropa kontrakt som gäller mer än ett flyttuppdrag med succesiva leveranser (s.k. leveransavtal)?
  Svar:

  Ja det är möjligt att avropa kontrakt för succesivt utförda flyttuppdrag. Ett sådant avrop bör vara tydligt specificerat vad gäller omfattning utifrån uppdragstyp (t.ex. kontor, arkiv, bohag inklusive ev. särskilda krav på säkerhet/uppdragstyp) och tidpunkter för uppdragens utförande. I avropet ska anges vilka uppdrag som garanteras och vilka uppdrag som kan ses som optioner (t.ex. tilläggsarbeten, oförutsedda händelser). Tänk på att även optionerna i möjligaste mån bör definieras till innehåll, tid och förutsättningar.

Krav

 • Omfattar "Avveckling av gods" även avyttring/försäljning av gods?
  Svar:

  "Avveckling av gods" omfattar gods som ska kasseras (se ffu krav 5.9). Avyttring/försäljning omfattas inte av ramavtalet (se ffu krav 1.4.2).

Omfattning

 • Ingår bortforsling/hantering av farligt gods i ramavtalet?
  Svar:

  Nej, tjänst som innefattar bortforsling/hantering av farligt avfall ingår inte i ramavtalet. Endast avveckling av gods som är kasserbart, det vill säga sopor, kan avropas från ramavtalet.  

Pris

 • Varför finns inga leverantörsspecifika prislistor vid förnyad konkurrensutsättning?
  Svar:

  Vid förnyad konkurrensutsättning gäller fri prissättning, över ramavtalets golvpriser (i förekommande fall), vilket är skälet till att det inte finns några leverantörsspecifika prislistor vid förnyad konkurrensutsättning.

 • Hur kan det komma sig att det finns fem prisposter i den generella prislistan under ”Gemensamma dokument”, medan det finns åtta prisposter i respektive leverantörs prislista vid rangordnat avrop?
  Svar:

  Den generella prislistan som finns under ”Gemensamma dokument” innehåller ramavtalets golvpriser. Det är endast avseende fem av åtta begärda priser som det finns golvpriser satta i ramavtalet. För de återstående tre prisposterna, som saknar golvpris, har det därför varit fri prissättning för ramavtalsleverantören. De priser som ramavtalsleverantörerna lämnat i sina respektive prislistor gäller som avtalade priser vid rangordnat avrop.

 • Har ramavtalsleverantören rätt att ta ut tippavgift vid avveckling av kasserbart gods?
  Svar:

  Ja, ramavtalsleverantören har rätt att ta ut en faktisk och verifierbar tippavgift för avveckling av gods.

 • Har ramavtalsleverantören rätt till reseersättning?
  Svar:

  Nej, utöver debitering för flyttarbete och fordon har ramavtalsleverantören rätt att ta ut en ställkostnad, en timme per dag och fordon samt en timme per dag och personal vid rangordnat avtal och enligt överenskommelse vid förnyad konkurrensutsättning. Någon rätt att debitera ersättning för restid finns däremot inte i ramavtalet.

  Observera att förare ingår i fordonspris. Ställkostnad utgår därför inte för förare. Det gäller även för det fall att föraren också används i annan roll (ex. som expressarbetare) i flyttuppdraget.