Personbilar (endast förmånsbilar och personalbilar)

Avtalsperiod: 2020-02-10 - 2023-02-09 Förlängningsoption max t.o.m. 2024-02-09

Inom kategori Personbilar ingår nedanstående fordonsklasser:

 • Fordonsklass A: Personbil med tjänstevikt* upp till 1200 kg
 • Fordonsklass B: Personbil med tjänstevikt* mellan 1201 - 1450 kg
 • Fordonsklass C: Personbil med tjänstevikt* mellan 1451 - 1600 kg
 • Fordonsklass D: Personbil med tjänstevikt* från 1601 kg eller mer.

*Med tjänstevikt avses grundbilen utan tilläggsutrustning såsom glastak, dragkrok eller utrustningspaket.

 • Fordonsklass E1: Personbil eldrift
 • Fordonsklass E2: Personbil laddhybrid (laddas via elnätet)

För förmånsbilar och personalbilar sker avrop med särskild fördelningsnyckel.

Särskild fördelningsnyckel innebär att myndigheten med hänvisning till ramavtalet beställer från den leverantör (återförsäljare) som kan erbjuda fordon som bäst kan tillgodose den förmånsbils- eller personalbilsberättigades behov vid avropstillfället utifrån en eller flera av nedanstående, ej rangordnade, parametrar:

 • Förmånsvärde
 • LCC-kostnad
 • Leveranstid
 • Pris
 • Teknik och funktion
 • Trafiksäkerhet
 • Utsläppsnivåer för koldioxid
 • Servicemoment
 • Serviceställen (geografiskt)

Myndigheten ska noggrant dokumentera på vilka grunder val av fordon skett.
OBS! Ingen avropsmall finns för förmånsbilar/personalbilar.

Läs mer

Särskild fördelningsnyckel Avropsrutinen för detta ramavtal är särskild fördelningsnyckel. Detta innebär att du utifrån ett eller flera kriterier, angivna i ramavtalet, väljer den leverantör som bäst kan tillgodose ert behov vid avropstillfället.

 • Namn Senast uppdaterad

Myndigheter under regeringen

Avropsberättigade statliga myndigheter under regeringen ska avropa från de statliga ramavtalen. Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning gäller för myndigheter under regeringen. Dessa myndigheter deltar med automatik och har rätt att avropa på samtliga statliga ramavtal i enlighet med regleringen i förordningen. För information om regleringen och myndigheterna, se regeringens webbplats.

Register över statliga myndigheter under regeringen finns på SCB:s myndighetsregister: https://myndighetsregistret.scb.se

Organisationer som deltar via bekräftelse

Andra upphandlande myndigheter, dvs. myndigheter under riksdagen och offentligt styrda organ, kan avropa om de lämnat bekräftelse till Kammarkollegiet. Kommuner och regioner kan också lämna bekräftelse, men endast gällande de statliga IT- och telekom ramavtalen, se listan nedan. Några av ovan nämnda organisationer har valt att avropa genom en annan organisation, för att se vilka dessa är hänvisar vi till dokumentet nedan.

Namn
Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag
Nordiska museet
Riksdagsförvaltningen
Riksrevisionen
RISE Research Institutes of Sweden AB
Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Sveriges Riksbank
Senast ändrad: 2022-03-25