Till innehåll på sidan

Informationsförsörjning

Tidigare ramavtal

Avtalsperiod: 2015-11-10 - 2019-11-30 Förlängningsoption max t.o.m. 2019-11-30

Detta ramavtalsområde är ett av fyra ramavtalsområden inom Programvaror och tjänster 2014.
Ramavtalen omfattar programvaror, tjänster och konsulttjänster som i första hand stödjer myndigheters e-förvaltningsarbete. Ramavtalen innehåller tre huvudsakliga områden: kontaktstödjande-, verksamhetsstödjande- och infrastrukturella programvaror och tjänster.

Kontaktstödjande programvaror och tjänster innebär offentliga e-tjänster av olika slag. En offentlig e-tjänst är i dessa ramavtal tjänster som en offentlig organisation tillhandahåller för medborgare och företag och som kan användas för att uträtta olika ärenden som de har hos en offentlig organisation. Exempel på sådana ärenden är att lämna in uppgifter till organisationen eller att ta del av sina egna ärenden. Tjänsten tillhandahålls på elektronisk väg till exempel med en dator eller mobiltelefon.


Verksamhetsstödjande programvaror och tjänster stödjer informationshantering och handläggning av ärenden inom den egna organisationen och i samverkan med andra. Exempel på sådana programvaror och tjänster är diarium, ärendehantering, dokumenthantering, e-arkiv, workflow och externa webbplatser.


Infrastrukturella programvaror och tjänster
ger stöd i olika delar av myndighetens e-förvaltningsstödjande tjänster, såväl kontaktstödjande som verksamhetsstödjande. Detta är exempelvis identifiering med e-legitimationer, elektroniska underskrifter med e-legitimation, meddelandeväxel, spridnings- och hämtningssystem för utbyte av data, samt funktionalitet för mottagning och utskick av information i olika format.

Leveransformer

Ramavtalen innehåller följande leveransformer:

  • Molntjänst
  • Kundunik tjänsteleverans
  • App
  • Proprietär programvara
  • Öppen programvara
  • Appliance (programvara levererad med hårdvara)

Ramavtalen omfattar även möjlighet att avropa en ”webbshop” från vilken en avropsberättigad kan köpa en begränsad mängd programvaror samt uppdateringar och uppgraderingar.

Det är vid avrop möjligt att kravställa på att filformat, gränssnitt m.m. ska följa öppna standarder. Bakomliggande skäl kan vara att säkerställa regelefterlevnad, interoperabilitet mellan olika it-system eller utbytbarhet av ett it-system. En bedömning av standarder har gjorts och det tillhandahålls en lista på öppna standarder. For English-language readers, we provide a list of open standards considered to fulfill the requirements of the EIF 1.0 definition of an open standard.

Från och med den 1 april gäller en ny säkerhetsskyddslag. Nedan utkast till säkerhetsskyddsavtal bör därför justeras och anpassas vid avrop för att motsvara den nya lagstiftningens förutsättningar. Statens inköpscentral kommer framöver att publicera uppdaterade utkast med uppdaterat innehåll.

 

 

Förnyad konkurrensutsättning Avropsrutinen för detta ramavtal är en förnyad konkurrensutsättning. Detta innebär att du ska fråga alla leverantörer inom aktuellt område.

Senast ändrad: 2022-02-04