Till innehåll på sidan

Kommunikationslösningar

Tidigare ramavtal

Avtalsperiod: 2019-01-01 - 2022-12-31 Förlängningsoption max t.o.m. 2022-12-31

Kommunikationslösningar omfattar tjänster, med tillhörande produkter och programvara, inom data- och telekommunikation. Samtliga tjänster i de olika delområdena ingår i ramavtalsområdet. Kommunikationslösningar är tänkt att nyttjas då kunder har behov som sträcker sig över mer än ett delområde. Täcker Delområdet Telefoni/telekommunikationstjänster, lnfrastruktur eller Samarbetslösningar behovet för avropet används dessa delområden. För mera information se delområdena.

Ramavtalsområdet omfattar tjänster så som operatörstjänster, WAN, LAN, inomhusnät, Internet, växeltjänster, mobil anknytning i växel, molntjänster inom området, IoT, MDM, M2M, WiFi-calling, UC, Digitala möten, Kontaktcenter, telefonisttjänster etc. Devices så som telefoner och surfplattor etc. kan ingå i tjänsten. Vidare ingår tjänster för säkerhetsfunktioner för administration, uppföljning, kundtjänst, utveckling, utbildning, integration, trygghetslarm, rådgivning kring lösningar inom området för att få rätt beställarkompetens kring befintlig leverans, etc. Tjänster ska kunna följa vid var tid gällande rekommendationer och riktlinjer om robust och säker kommunikation från PTS och MSB.

Ramavtalsleverantören samordnar och ansvarar för ingående delar i leveransen, inklusive den bakomliggande tekniska plattformen om avropet omfattar detta. Kunden får äga ingående utrustning i leveransen helt eller delvis och kan välja att avropa tjänster (ex påplats drift) till denna samt även eventuella reservdelar.

Från och med den 1 april gäller en ny säkerhetsskyddslag. Nedan utkast till säkerhetsskyddsavtal bör därför justeras och anpassas vid avrop för att motsvara den nya lagstiftningens förutsättningar. Statens inköpscentral kommer framöver att publicera uppdaterade utkast med uppdaterat innehåll.

Förnyad konkurrensutsättning Avropsrutinen för detta ramavtal är en förnyad konkurrensutsättning. Detta innebär att du ska fråga alla leverantörer inom aktuellt område.

Senast ändrad: 2023-01-13