Inredningsarmaturer - Förnyad konkurrensutsättning (mer än 30.000 SEK vid varje avrop)

Utgångna ramavtal

Avtalsperiod: 2018-06-03 - 2019-09-15 Förlängningsoption max t.o.m. 2020-09-15

I delområdet ingår inredningsarmaturer för antingen vägg, golv, bord eller tak och som har en visuellt trivselskapande effekt med hjälp av ljuset och/eller utseendet/designen. De är inte avsedda för ljussättning av individuell arbetsplats. Gemensamt för samtliga armaturer är att de har någon form av stickpropp. Armaturer för fast installation ingår inte.

Inredningsarmaturer upphandlades som ett av två delområden där Arbetsplatsarmaturer är det andra.

Avrop från detta delområde sker enligt en s.k. kombinerad avropsordning.

  • Avrop som beräknas ha ett värde upp till och med 30.000 SEK ska genomföras genom tillämpning av en så kallad särskild fördelningsnyckel. Med särskild fördelningsnyckel avses att den avropande myndigheten väljer den ramavtalsleverantör som bäst kan tillgodose den avropande myndighetens behov vid avropstillfället med hjälp av en eller flera ej rangordnade parametrar. Se parametrar i vägledningen under gemensamma dokument. Ingen rangordning finns mellan ramavtalsleverantörerna.

  • Vid avrop som beräknas ha ett värde över 30.000 SEK ska genomföras genom förnyad konkurrensutsättning. Se parametrar i vägledningen under gemensamma dokument.
Läs mer

Här väljer du avropsform

Förnyad konkurrensutsättning Avropsrutinen för detta ramavtal är en förnyad konkurrensutsättning. Detta innebär att du ska fråga alla leverantörer inom aktuellt område.

  • Namn Senast uppdaterad

Myndigheter under regeringen

Avropsberättigade statliga myndigheter under regeringen ska avropa från de statliga ramavtalen. Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning gäller för myndigheter under regeringen. Dessa myndigheter deltar med automatik och har rätt att avropa på samtliga statliga ramavtal i enlighet med regleringen i förordningen. För information om regleringen och myndigheterna, se regeringens webbplats.

Register över statliga myndigheter under regeringen finns på SCB:s myndighetsregister: https://myndighetsregistret.scb.se

Organisationer som deltar via bekräftelse

Andra upphandlande myndigheter, dvs. myndigheter under riksdagen och offentligt styrda organ, kan avropa om de lämnat bekräftelse till Kammarkollegiet. Kommuner och regioner kan också lämna bekräftelse, men endast gällande de statliga IT- och telekom ramavtalen, se listan nedan. Några av ovan nämnda organisationer har valt att avropa genom en annan organisation, för att se vilka dessa är hänvisar vi till dokumentet nedan.

Namn
Nordiska museet
Riksdagens ombudsmän
Riksdagsförvaltningen
Riksrevisionen
Stiftelsen för Miljöstrategisk Forskning
Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Sveriges Riksbank
Senast ändrad: 2019-08-13