IT-drift

Fas: Upphandling

Startdatum: september 2015

Slutdatum: december 2016

Bakgrund

De nuvarande ramavtalen avseende IT-driftstjänster 2010 – Helhetsdrift löpte ut 2017-02-28.

En upphandling har startat för att ersätta gällande ramavtal . Upphandlingen kommer totalt att omfatta tre anbudsområden: IT-drift för små myndigheter, mellanstora respektive större myndigheter.

I upphandlingen kommer tjänster att efterfrågas, som i stort överensstämmer med de som finns på nuvarande ramavtal, men som i den nya upphandlingen kan avropas i olika kombinationer utifrån myndigheternas specifika behov. Detta ger ett betydande och flexibelt utrymme för att etablera infrastruktur som tjänst och förvaltning av applikationer.

Upphandlingen medger både ”traditionell” infrastrukturdrift och hybriddrift där leverantören tar ett ansvar för helheten av egen drift och drift som inkluderar 3:e part.

Upphandlingen av IT-drift är stoppad f.n. pga en överprövning och senare överklagande av en leverantör som inte lämnat ansökan samt "inte har lämnat något anbud i upphandlingen eller haft för avsikt att lämna anbud" och på så vis inte heller deltagit i upphandlingen.

Efter det att Förvaltningsrätten och Kammarrätten i Stockholm avvisat överprövningen / överklagandet så ligger målet för avgörande i Högsta Förvaltningsdomstolen som meddelat prövningstillstånd.

Detta innebär att avtal f.n. inte får tecknas innan något annat är bestämt av Högsta Förvaltningsdomstolen.

Vi återkommer med information vid avgörande.

Tidsplan

Upphandlingsfas Beräknat klart Status
Framtagning av underlag September 2015 Klar
Annonsering November 2015 Klar
Utvärdering September 2016 Pågående
Tilldelningsbeslut November 2016 Överprövad