Hygien- och städprodukter

Fas: Upphandling

Startdatum: november 2017

Slutdatum: oktober 2018

Diarienummer: 23.3-9083-2017

Nuvarande ramavtal avseende hygien- och städprodukter löper till och med den 7 oktober 2018.

Kammarkollegiet har genomfört en förstudie för att kartlägga förutsättningar inför en kommande upphandling inom det aktuella området (se Förstudierapport inom Hygien- och städprodukter).

Beslut har fattats avseende förstudierapporten och arbetet inför kommande upphandling har påbörjats.

Extern remiss

Inför kommande upphandling av ett statligt ramavtal för hygien- och städprodukter inbjuder vi leverantörer och andra berörda parter att inkomma med synpunkter på ett utkast till delar av ett upphandlingsdokument.

Syftet med denna externa remiss är att underlätta för oss att utforma ett upphandlingsdokument som uppfyller kraven på transparens och proportionalitet. Vidare ger den externa remissen möjlighet för leverantörer och andra berörda parter inom området att bidra med sin kunskap och erfarenhet.

Den externa remissen består av följande 5 dokument:

1.     Information om extern remiss Hygien och städprodukter
2.    
Bilaga Extern remiss utkast varukorg
3.    
Bilaga Prövning och utvärdering av anbud
4.    
Bilaga Tekniska krav – Kravspecifikation
5.    
Bilaga Extern remiss svar övriga frågor

Ovanstående dokument finns till höger på sidan.

Synpunkter bifogas via e-post till: Fredrik Björnström. Vi tar tacksamt emot alla synpunkter. Vänligen inkom med era synpunkter på denna externa remiss senast 2018-03-26.

Tidsplan

Upphandlingsfas Beräknat klart Status
Förstudie Oktober 2017 Klar
Framtagning av underlag Mars 2018 Pågående
Annonsering April 2018 Planerad
Utvärdering Augusti 2018 Planerad
Tilldelningsbeslut September 2018 Planerad
Planerad start för nya avtal Oktober 2018 Planerad