Till innehåll på sidan

Behandling av personuppgifter

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet inhämtar och vidarebehandlar personuppgifter via denna webbplats i samband med anmälan till utbildningar och konferenser, anmälan till företrädarregistret och anmälan till digitala prenumerationer. Kammarkollegiet är personuppgiftsansvarig för dessa behandlingar.

Statens inköpscentral arbetar aktivt med frågor som rör behandling av personuppgifter och hantering inför, under och efter avrop från ramavtalen. Dataskydd och personuppgiftsbehandling ingår som en del i fokusområdet Informationssäkerhet. I syfte att underlätta för avropsberättigade myndigheter har Statens inköpscentral bland annat tagit fram ett utkast till personuppgiftsbiträdesavtal, som kan användas vid avrop.

Så behandlar Kammarkollegiet personuppgifter som inhämtas via avropa.se

Kammarkollegiet inhämtar personuppgifter via denna webbplats i samband med anmälningar till prenumerationer, utbildningar och konferenser samt ansökningar. Därefter sker behandling av personuppgifterna genom bland annat registrering och läsning. Uppgifterna kan också komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas i syfte att Kammarkollegiet ska kunna utföra sina uppdrag samt för att kunna sprida information och genomföra utbildningsåtgärder som anknyter till dessa uppdrag.

De personuppgifter som behandlas i samband med prenumerationer är e-postadresser. Den registrerade lämnar sitt samtycke till behandlingen i samband med anmälan till prenumerationen. Uppgifterna behandlas så länge prenumerationen fortfarande är pågående och raderas omgående när prenumerationen avslutas, såvida inte annat krävs utifrån arkivändamål.

De personuppgifter som behandlas i samband med utbildningar och konferenser är identitetsuppgifter (namn), kontaktuppgifter (telefonnummer, och e-postadress) och titel/befattning. Behandlingen är nödvändig för att Kammarkollegiet ska kunna utföra en uppgift av allmänt intresse. Uppgifterna behandlas så länge det är nödvändigt av administrativa skäl, såsom för att kunna skicka ut kursmaterial och utvärderingsenkäter, såvida inte annat krävs utifrån arkivändamål.

De personuppgifter som behandlas på grund av ansökningar till företrädarregistret är identitetsuppgifter (namn och personnummer) samt kontaktuppgifter (e-postadress och i vissa fall telefonnummer). Behandlingen är nödvändig för att Kammarkollegiet ska kunna utföra en uppgift av allmänt intresse. Uppgifterna sparas under den tid som ramavtalet är i kraft och det krävs för att kunna administrera och verifiera en signerad redovisning, såvida inte annat krävs utifrån arkivändamål.

Personuppgiftsansvar

Kammarkollegiet är personuppgiftsansvarig för den behandling som sker via denna webbplats. All behandling följer bestämmelserna i dataskyddsförordningen EU 2016/679, General Data Protection Regulation, (GDPR) och kompletterande nationell lagstiftning på området, bland annat dataskyddslagen (2018:218). Vid Kammarkollegiet finns också en dataskyddspolicy, som innehåller förhållningsregler gällande behandling av personuppgiftsbehandling specifikt vid kollegiet. Endast medarbetare som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter har tillgång till dessa.

Om du har frågor eller synpunkter som gäller Kammarkollegiets behandling av personuppgifter eller som avser dina rättigheter som registrerad är du välkommen att vända dig till Kammarkollegiets dataskyddsombud via e-postadressen: GDPR@kammarkollegiet.se

För mer information se: Kammarkollegiets dataskyddspolicy

Senast ändrad: 2024-04-02