Till innehåll på sidan

Överprövning

Leverantörer är alltid välkomna att kontakta oss vid frågor gällande våra tilldelningsbeslut.

Vid missnöje med ett tilldelningsbeslut i en upphandling har du också möjligheten att överpröva beslutet genom att ansöka om överprövning vid en förvaltningsdomstol.

Om du gör bedömningen att lämna in en ansökan om överprövning beskrivs överprövningsprocessen nedan.

När kan en överprövning ske?

Offentlig sektor måste följa lagen om offentlig upphandling (LOU) vid sina anskaffningar. Om lagen inte följs kan upphandlingen eller avropet överprövas. En förutsättning för att nå framgång med en överprövning är att upphandlingen eller avropet inneburit ett brott mot LOU och att du som leverantör anser att du lidit eller kommer att lida skada.

Vad kan överprövas?

En överprövning kan gälla en upphandling, ett avrop eller ett ingånget avtals giltighet.

Var sker överprövningen?

Alla upphandlingsförfaranden, inklusive avrop, kan prövas i sak av förvaltningsrätten. Om ett offentligt kontrakt har tecknats i strid med LOU, exempelvis under avtalsspärren, kan du ansöka om överprövning av dess giltighet.

En ansökan om överprövning ska ha lämnats in till förvaltningsrätten innan avtalsspärren har löpt ut.

Avtalsspärren löper minst tio dagar från det att underrättelse av tilldelningsbeslutet skickats elektroniskt till leverantörerna eller om upphandlingen avslutats på annat sätt. Observera att avtalsspärren är frivillig att tillämpa för en myndighet vid avrop från ramavtal. 

Ansökan om överprövning vid avrop mot ramavtal skickas till den förvaltningsrätt där den avropande myndigheten har sin hemvist. Behörig domstol för Statens inköpscentrals upphandlingar är Förvaltningsrätten i Stockholm.

Hur går domstolsprocessen till?

Rätten avgör vanligtvis målet på grundval av de skriftliga handlingar som lämnas in (muntlig förhandling är ovanligt). Rätten beaktar enbart de omständigheter som tas upp i ansökan (det som åberopats).

Vid en överprövning till förvaltningsrätten förlängs avtalsspärren automatiskt under målets handläggning. Den upphör tio dagar efter att domstolen avgjort målet.

Om du är missnöjd med förvaltningsrättens dom kan du överklaga den skriftligen till kammarrätten. I förvaltningsrättens dom står det inom vilken tid och till vilken kammarrätt du ska klaga. Det krävs ett så kallat prövningstillstånd för att kammarrätten ska ta upp målet. Om kammarrätten inte ger sådant tillstånd kommer förvaltningsrättens dom att stå fast.

Besök Domstolsverket för mer information.

Senast ändrad: 2024-02-14