Till innehåll på sidan

Lagar och förordningar

Eftersom upphandlande myndigheter finansierar sina inköp med skattemedel måste de följa striktare formkrav än privata aktörer när de ska upphandla. Här får du en översiktlig och kortfattad beskrivning av lagar och regler för offentlig upphandling. För en fullständig redogörelse hänvisas till Upphandlingsmyndighetens webbplats

Upphandlingslagstiftning

Offentlig upphandling regleras genom upphandlingslagstiftningen som bygger på gemensamma EU-direktiv. Syftet med direktiven är att främja fri rörlighet och konkurrens inom EU, samt att ge leverantörer lika möjligheter att delta i offentliga upphandlingar. 

EU-rättsliga principer

De lagar som styr offentlig upphandling bygger på EU-rättsliga grundprinciper. Bestämmelserna i upphandlingslagarna ska alltid tolkas mot bakgrund av dem.

Icke-diskriminering

Principen om icke-diskriminering innebär ett förbud mot att diskriminera leverantörer på grund av deras nationalitet (till exempel medborgarskap och verksamhetsland) eller etableringsort.

Likabehandling

Principen om likabehandling innebär att alla leverantörer ska ges samma förutsättningar, exempelvis gällande tillgång till information eller tidpunkt för att lämna in anbud.

Proportionalitet

Proportionalitetsprincipen innebär att kraven och villkoren i upphandlingen ska stå i rimlig proportion till det som upphandlas.

Öppenhet

Principen om öppenhet innebär att upphandlingar ska präglas av transparens och förutsebarhet. Uppgifter får exempelvis inte hemlighållas.

Ömsesidigt erkännande

Principen om ömsesidigt erkännande innebär att intyg och certifikat som har utfärdats av en medlemsstats myndigheter också gäller i övriga EU- och EES-länder.

Konkurrens

En upphandling får inte utformas i syfte att undanta den från lagens tillämpningsområde eller för att begränsa konkurrensen.

Svensk lagstiftning om offentlig upphandling

Merparten av Statens inköpscentrals upphandlingar regleras av lagen om offentlig upphandling (LOU). Annan lagstiftning kan vara aktuell ibland.

Lagen om offentlig upphandling (LOU)

LOU reglerar hur en offentlig upphandling ska genomföras. (ÄLOU). De som omfattas av LOU är statliga myndigheter, kommuner, regioner, vissa offentligt styrda organ och de flesta kommunala och statliga aktiebolag.

Förordningar och föreskrifter

Det finns också ett antal förordningar som tillämpas vid offentlig upphandling. Förordningarna riktar sig framför allt till myndigheter, men även leverantörer bör känna till dem. Vi tar här upp följande förordning:

Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning fastställer att statliga myndigheter ska använda sig av Statens inköpscentrals ramavtal i syfte att åstadkomma besparingar för staten, om de inte sammantaget bedömer att en annan form av upphandling är bättre. En myndighet som upphandlar utanför ramavtalen ska underrätta Kammarkollegiet om detta.

Elektronisk handel (e-handel) och elektronisk fakturering (e-faktura) för offentliga aktörer regleras i Sverige i form av lag, förordning och föreskrifter. Läs mer på DIGGs hemsida om vad som gäller för dig som offentlig aktör.

För att ta del av aktuella lagar och förordningar hänvisar vi till Upphandlingsmyndighetens stöd och information om de regler som kan aktualiseras vid offentlig upphandling.

Lagrummet är den offentliga förvaltningens gemensamma webbplats för svensk rättsinformation.

Senast ändrad: 2024-04-02