Till innehåll på sidan

Frågor och svar

Endast generella frågor anges under denna rubrik eftersom specifika frågor redovisas under respektive ramavtalsområde. Svaren anges direkt under respektive fråga.

 • Får en förnyad konkurrensutsättning avbrytas?
 • Får ett tilldelningsbeslut återkallas?
 • Får man förhandla i samband med ett avrop?
 • Får min organisation använda ramavtalen?
 • Hur blir man leverantör på ett ramavtal?
 • Hur genomförs ett avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning?
 • Hur genomförs ett avrop från ramavtal med rangordning
 • När får man frångå en rangordning?
 • Om det efter genomförd RFI (Request for information)/marknadsundersökning visar sig att inte alla ramavtalsleverantörer kan erbjuda efterfrågad produkt, måste jag ändå ställa avropsförfrågan till alla leverantörer?
 • Om en återförsäljare är partner till flera ramavtalsleverantörer, kan man då skriva ett enda leveransavtal som avser avrop från fler än ett ramavtal?
 • Vad gäller för ESPD och kontrollskyldigheten för avropande myndigheter vid avrop i förnyad konkurrensutsättning?
 • Vad gör jag om inga avropssvar inkommer?
 • Vad är den engelska översättningen av ramavtal och avrop?
 • Vad är frivillig avtalsspärr?
 • Varför är ramavtalen olika?
 • Vi vill lägga till nya tilldelningskriterier i avropsförfrågan i den förnyade konkurrensutsättningen - får vi det?
 • Vårt kontrakt håller på att löpa ut och den pågående upphandlingen är överprövad. Kan vi förlänga vårt kontrakt?
 • Är vår myndighet skyldig att använda ramavtalen som tecknats inom ramen för den statliga inköpssamordningen och kan avsteg från ramavtalen göras?