Nyheter

September - 2021

fredag
24

Säker förvaring - ramavtal upphör snart att gälla

Ramavtalen inom Säker förvaring är på väg att löpa ut. Utvärdering av anbud pågår och vi planerar för att nya ramavtal ska finnas klara för avrop 2 december 2021. Vi rekommenderar er att göra beställningar/avrop av Säker förvaring i god tid.

fredag
24

Förlängning av ramavtalen för Kaffe- och vattenautomater

Kammarkollegiet har förlängt ramavtalen för Kaffe- och vattenautomater med tillhörande varor och tjänster t.o.m. 2023-04-22. Därefter upphör ramavtalen att gälla. Datum avseende förlängning för respektive ramavtalsleverantör kommer att ändras på

Läs mer
torsdag
23

Personlig skyddsutrustning

Ett ramavtalsområde för Personlig skyddsutrustning finns att avropa sedan den 10 juni 2021. Avrop sker genom tillämpning av särskild fördelningsnyckel.

Mer information går att läsa på ramavtalssidan.

tisdag
21

Förlängning av ramavtal - Konferens och möten

Kammarkollegiet har förlängt samtliga ramavtal inom Konferens och möten t.o.m. 2022-12-31. Därefter finns möjlighet till ytterligare 12 månaders förlängning.

tisdag
21

Upphandling av Programvaror och tjänster har påbörjats

Nu är förstudien inför upphandling av Programvaror och tjänster avslutad och beslut har fattats att nya upphandlingar ska genomföras. På upphandlingssidan hittar du mer information samt kan ta del av förstudierapporten. Vid synpunkter eller fråg

Läs mer
tisdag
21

Prisjustering inom Kaffeautomater

Prishöjning på kaffeprodukter är att vänta för ramavtalsleverantörer inom Kaffeautomater. Anledningen till prisjusteringar är bl.a. på grund av högre transportkostnader som en följd av pandemin samt även frost och torka. HGM Dryckservice AB komm

Läs mer
fredag
17

Upphandling Klient och mobiltelefonlösningar

Förvaltningsrätten har den 2021-09-17 meddelat att de skriver av målet i Klient och mobiltelefonlösningar då leverantören dragit tillbaka sin överprövning. Kammarkollegiet kommer gå vidare med att teckna ramavtal och arbetar för att få detta på

Läs mer
fredag
17

Förstudie Bevakningstjänster

En förstudie har påbörjats inför eventuell upphandling inom området Bevakningstjänster. Förstudien ska beskriva nuläge och erfarenheter av användningen av ramavtalen inom det aktuella ramavtalsområdet. Förstudien ska vidare klargöra omfattning,

Läs mer
torsdag
16

Tilldelningsbeslut Hygien- och städprodukter

Kammarkollegiet har den 2021-09-16 fattat tilldelningsbeslut avseende upphandlingen Hygien- och städprodukter. Följande anbudsgivare har tilldelats ramavtal enligt nedan: Procurator Sverige AB Staples Sweden AB För mer information om tilldelning

Läs mer
torsdag
16

Cybercom Sweden AB har namnändrat

Cybercom Sweden AB, med organisationsnummer 556254-0673, har namnändrat till Knowit Connectivity AB. Inga ändringar i övrigt.

torsdag
16

Managementtjänster (VU) – klart för avrop

Ett nytt ramavtal för Managementtjänster – Verksamhets- och organisationsutveckling (VU) finns nu att avropa från. Kammarkollegiet kommer att informera om innehållet i ramavtalet vid minst två tillfällen under hösten/vintern. Dessa informationsm

Läs mer
onsdag
15

Förlängd svarstid för extern remiss - Tolkförmedlingstjänster

Tiden för att inkomma med svar i den externa remissen gällande tolkförmedlingstjänster förlängs. Sista dag för att inkomma med svar är 2021-09-19. Läs mer på upphandlingssidan. Vi önskar att få era svar senast 2021-09-19. Svaren skickas via epos

Läs mer
onsdag
15

Kommande projekt: Flygresor utrikes

Med anledning av den påverkan pandemin hade på flygbranschen beslutade Kammarkollegiet under 2020 att skjuta på den då pågående upphandlingen av utrikes flygresor. Kammarkollegiet har för avsikt att under hösten påbörja ett nytt upphandlingsproj

Läs mer
onsdag
15

Prislistan för Hygien- och städprodukter är uppdaterad

Prislistan för Hygien- och städprodukter är uppdaterad med ett antal sortimentsjusteringar. Den nya prislistan gäller från och med 2021-09-15.

onsdag
15

Längre leveranstider p.g.a. pappersbrist - Kontorspapper

Då det under en tvåårsperiod i Skandinavien lagts ned ett antal pappersbruk samt att beställningar av bl a kopieringspapper avsevärt sjunkit

under pandemin rekommenderar vi att beställningar inom Kontorspapper planeras i god tid.

tisdag
14

Längre leveranstider p.g.a. pappersbrist - Tryckeritjänster

Då det under en tvåårsperiod i Skandinavien lagts ned ett antal pappersbruk samt att beställningar av papper avsevärt sjunkit under pandemin rekommenderar vi att beställningar inom tryckeritjänster planeras i god tid.

tisdag
14

Brist på halvledare

Då det har och fortfarande är leveransproblem vad det gäller halvledare, exempelvis processorer till bl.a. Klienter rekommenderar vi att planera anskaffningar i god tid. Innan avrop görs kan ni kontakta leverantörerna med en RFI (Request for inf

Läs mer
tisdag
14

Cybercom & Precio Fishbone IT AB har namnändrat

Cybercom & Precio Fishbone IT AB med organisationsnummer 559309-6794 har namnändrat till Knowit & Precio Fishbone IT AB. Inga ändringar i övrigt. Cybercom & Precio Fishbone IT AB har ramavtal inom områdena IT-konsulttjänster – Verksamhetens IT-b

Läs mer
onsdag
08

Förlängning av tillfällig möjlighet att ge skattefria gåvor 1 januari till 31 december 2021

Den tillfälligt utvidgade möjligheten för arbetsgivare att ge skattefria gåvor till anställda förlängs till att gälla för perioden 1 januari till 31 december 2021. Gåvornas värde får inte överstiga 2 000 kr per anställd. Skattefriheten gäller ut

Läs mer
tisdag
07

Prisjustering inom Kaffeautomater

Prishöjning på kaffeprodukter är att vänta för ramavtalsleverantörer inom Kaffeautomater. Anledningen till prisjusteringar är bl.a. på grund av högre transportkostnader som en följd av pandemin samt även frost och torka. JOBmeal AB kommer att hö

Läs mer
tisdag
07

Prisjustering - konsulter för säkerhetssystem

Timpriser för konsulttjänster för säkerhetssystem har justerats enligt index K21 (tidigare K84). De nya priserna gäller fr.o.m. 2021-09-01.

tisdag
07

Förlängning av ramavtalen för drivmedel

Kammarkollegiet har förlängt ramavtalen för drivmedel t.o.m. 2022-09-15. Därefter finns möjlighet till ytterligare 12 månaders förlängning.

tisdag
07

Ramavtal för Verksamhets- och organisationsutveckling klart för signering

Kammarkollegiet förbereder nu signering av ramavtal för managementtjänster Verksamhets- och organisationsutveckling. Ramavtalen beräknas vara klara för avrop i mitten av september.

 

tisdag
07

Fordonsförhyrning - Mabi Sverige AB

Kammarkollegiet har förlängt beslutet att Mabi Sverige AB, ramavtalsleverantör inom Fordonsförhyrning, inte får lämna avropssvar t.o.m. 2021-10-06 eller tills obligatoriska kraven är uppfyllda. Skälet till beslutet grundar sig i att Mabi Sverige

Läs mer
måndag
06

Uträkningsmallen är uppdaterad

Uträkningsmallen för Personlig skyddsutrustning är uppdaterad med nya priser och leveranstider. Priserna gäller från och med 2021-09-01.

måndag
06

Överprövning av upphandling Översättning och språktjänster

Efter fattat tilldelningsbeslut i upphandlingen av Översättning och språktjänster har sex ansökningar om överprövning inkommit till Förvaltningsrätten i Stockholm. Detta innebär att avtalsspärren förlängs. Mer information kommer att publiceras l

Läs mer
torsdag
02

Förstudierapport Administrativa system är publicerad

Nu är förstudierapporten Administrativa system färdigställd och publicerad.

Välkommen att kontakta Åsa Fröding, ansvarig projektledare, vid frågor eller för att lämna synpunkter.

torsdag
02

Uppdaterad prisbilaga för Kontorsmateriel

Prisbilagan för Kontorsmateriel är nu uppdaterad med ett antal sortimentsjusteringar. Den nya prisbilagan gäller från och med 2021-09-02.

Augusti - 2021

måndag
30

Extern remiss - Tolkförmedlingstjänster

Nu finns en extern remiss ute avseende Tolkförmedlingstjänster. Läs mer på upphandlingssidan.

Vi önskar att få era svar senast 2021-09-15. Svaren skickas via epost till Fredrik Aglo.

fredag
27

Förstudierapport Programvaror och tjänster är publicerad

Nu är förstudierapport Programvaror och tjänster (23.2-4872-20) färdigställd och publicerad.

Välkommen att kontakta Christer Öberg, ansvarig projektledare, vid frågor eller för att lämna synpunkter.

torsdag
26

Förlängning av ramavtal inom Hygien- och städprodukter

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har beslutat att förlänga ramavtalet för Hygien- och städprodukter med 2 månader. Nytt slutdatum är 2021-10-31.

tisdag
24

Tilldelningsbeslut Översättning och språktjänster

Kammarkollegiet har den 2021-08-24 fattat tilldelningsbeslut avseende upphandlingen Översättning och språktjänster.  Upphandlingen innefattade tre anbudsområden, Språktjänster svenska, Översättning engelska och Översättning övriga språk. Följand

Läs mer