Till innehåll på sidan

Nyheter

Juli - 2024

onsdag
17

Möbler och inredning - nya ramavtal

Ramavtal inom delområdena Arbetsplats och förvaring, Arkiv och magasin, Omklädning och vaktmästeri samt Utemöbler träder i kraft måndagen den 5 augusti. Därmed är samtliga delområden som upphandlats a...

tisdag
16

Tjänstefordon - ändrad epostadress för avrop för International Motors Nordic AB

Epostadress för avrop är ändrad för leverantör International Motors Nordic AB till phakansson@imnordic.com.

tisdag
09

Tjänstefordon - Ny epostadress för avrop till Astara Ital Sweden AB

Epostadress för avrop är ändrad för leverantör Astara Isal Sweden AB till christian.lysholm@astara.com

fredag
05

Möbler och inredning - inget prövningstillstånd i Kammarrätten

Kammarrätten i Stockholm fattade den 3 juli 2024 beslut om att inte meddela prövningstillstånd i överprövningen gällande upphandlingen Möbler och inredning, vilket innebär att förvaltningsrättens avgö...

fredag
05

Ny upphandling av Konsulter inom IT-säkerhet

Kammarkollegiet har beslutat att genomföra en ny upphandling av Konsulter inom IT-säkerhet. På upphandlingssidan hittar du mer information. Nuvarande ramavtal har omsatt totalt ca 40 miljoner på två å...

fredag
05

Förlängning av ramavtal inom IT-konsulttjänster Resurskonsulter

Statens inköpscentral har beslutat att förlänga giltighetstiden för ramavtalen inom delområde 2, IT-konsulttjänster Resurskonsulter, Ledning av IT-projekt samt för delområde 4, IT-konsulttjänster Resu...

onsdag
03

Uppdaterad prislista - Procurator AB

Procurators prislista för Hygien- och städprodukter är tillfälligt uppdaterad med en ersättningsartikel för handdukar.

onsdag
03

Rättelse: Managementtjänster ULV - Ny epostadress för avrop till Konsortiet Vingasand AB

Rättelse . E-postadress till Konsortiet Vingasand AB är ändrad till avropvingasand@ekan.com.

måndag
01

Feelgood förvärvar Clarahälsan

Från 1 juli 2024 förvärvar Feelgood Företagshälsovård AB, Clarahälsan AB. Se pressmeddelande. Clarahälsan AB som blir en del av Feelgood, se pressmeddelande, kommer att fortsätta som vanligt och behål...

måndag
01

Uppdaterad prislista – Lyreco

Ett antal sortimentsjusteringar har gjorts i Lyrecos prislista. Den nya prislistan gäller från och med 2024-07-01.

måndag
01

Prisjustering - Hotelltjänster

Från och med 1 juli 2024 är samtliga priser inom Hotelltjänster justerade med +3,89 %. Priserna på avropa.se är uppdaterade och ramavtalsleverantörerna har erhållit information om prisjusteringen.  Ho...

måndag
01

Managementtjänster - Utredning, ledning och verksamhetsstyrning - nytt ramavtal klart att avropa från

Nytt ramavtal för Managementtjänster - Utredning, ledning och verksamhetsstyrning finns nu att avropa från. Kammarkollegiet kommer att informera om innehållet i ramavtalet den 12 september 2024 09.00-...

Juni - 2024

onsdag
26

Tågresor - nytt bolagsnamn

Inom ramavtalsområdet Tågresor har MTR Express (Sweden) AB bytt namn till VR Snabbtåg Sverige AB. Det nya bolagsnamnet har samma organisationsnummer som tidigare vilket inte innebär några förändringar...

onsdag
26

Ramavtal – IT-drift, område Större

  Förvaltningsrätten har avslagit inkommen överprövning inom IT-drift, område Större.  Ramavtalen är skickade för signering med avtalsstart 2024-11-14. Välkommen att kontakta Johan Aksberg, vid frågor...

onsdag
19

Upphandling av Rakelutrustning har påbörjats

Nu är förstudien inför upphandling av Rakelutrustning avslutad och beslut har fattats att ny upphandling ska genomföras. På upphandlingssidan hittar du mer information samt kan ta del av förstudierapp...

tisdag
18

Status – överprövning Möbler och inredning

Kammarkollegiet inväntar Kammarrättens besked i frågan om prövningstillstånd vad gäller överprövningen inom delområdena Arbetsplats och förvaring, Arkiv och magasin, Omklädning och vaktmästeri samt Ut...

måndag
17

Förstudierapport Rakelutrustning är publicerad

Nu är förstudierapport Rakelutrustning färdigställd och publicerad. Välkommen att kontakta Gazal Öngörur, ansvarig projektledare, vid frågor eller för att lämna synpunkter. På förstudiesidan hittar du...

måndag
17

Ramavtal - Konferenser och möten

Förvaltningsrätten avslog samtliga inkomna överprövningar inom Konferenser och möten. Samtliga ramavtal är nu signerade och finns publicerade på Avropa.

måndag
17

Smiling Faces AB har namnändrat

Smiling Faces AB med organisationsnummer 556133-1637 har namnändrat till Miko Sweden AB. Inga ändringar i övrigt. Smiling Faces AB har ramavtal inom Kaffe- och vattenautomater. Miko Sweden AB behåller...

måndag
17

Prisjustering gällande ramavtal 23.3-4104-2022 Säkerhetsteknik, Konsulttjänster

En prisjustering av ramavtal Säkerhetsteknik, Konsulttjänster kommer att ske enligt ramavtalets huvuddokument, avsnitt 9.11.3.1 Prisjustering av Ramavtalets priser. Ramavtalets priser är fasta i ett (...

tisdag
11

Hygien- och städprodukter - Klart att avropa från

Från och med 2024-06-11 kan man avropa från ramavtalsområdet Hygien- och städprodukter. I ramavtalsområdet ingår numera Personlig skyddsutrustning. Ramavtalsförvaltare: Linda Sörqvist

tisdag
11

Avtal inom Hygien- och städprodukter sägs upp

Kammarkollegiet har sagt upp ramavtal 23.3-9777-20:001med Procurator AB, organisationsnummer 556057-6554 och 23.3-9777-20:002 med Lyreco Sverige AB, organisationsnummer 556091-3591. Ramavtalen sägs up...

måndag
10

Extern remiss - Bemanningstjänster

Inför kommande upphandling av ett statligt ramavtal för bemanningstjänster har nu Statens inköpscentral publicerat en extern remiss. För mer information, vänligen läs det bifogade dokumentet ”Informat...

måndag
10

Managementtjänster – Utveckling chef och medarbetare överprövad

Den 28 maj fattade Statens inköpscentral tilldelningsbeslut i upphandlingen Managementtjänster – Utveckling chef och medarbetare. En ansökning om överprövning har inkommit till förvaltningsrätten i St...

måndag
10

Leverantörsmöte - Förstudie Hotelltjänster

          I maj påbörjade Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet en förstudie gällande hotelltjänster inför kommande upphandling. Som ett led i detta arbete bjuder vi in till leverantörsmöten i hös...

onsdag
05

Prisjustering

CityMail Sweden AB gör en Prisjustering inom ramavtalet Postförmedlingstjänster enligt, avsnitt 1.11.2, och delområde Brevförmedlingstjänster. De nya priserna kommer att gälla från och med den 1 juli ...

tisdag
04

Fusion

Real Time Solutions ABs ramavtal har genom fusion överlåtits till Advania Sverige AB med organisationsnummer 556214-9996.

måndag
03

Förstudie AV och distansmöten har påbörjats

En förstudie har påbörjats inför eventuell upphandling inom området AV och distansmöten. Förstudien ska beskriva nuläge och erfarenheter av användningen av ramavtalen inom det aktuella ramavtalsområde...

måndag
03

Prisjustering Översättning och språktjänster delområde övriga språk

Avtalade priser vid rangordnade avrop i ramavtalen för Översättning och språktjänster, delområde övriga språk, kommer att justeras med 3,6 procent i enlighet med ramavtalsvillkoren.  Uppdaterade prise...

Maj - 2024

fredag
31

Tilldelningsbeslut - Hygien- och städprodukter

Statens inköpscentral har 2024-05-31 fattat tilldelningsbeslut avseende upphandlingen av Hygien- och städprodukter dnr 23.3-10266-2023. För mer information om tilldelningen, vänligen läs tilldelningsb...

fredag
31

Uppdaterad prislista - Procurator AB

Procurators prislista för Hygien- och städprodukter är uppdaterad med ett antal sortimentsjusteringar. Den nya prislistan gäller från och med 2024-06-01.

fredag
31

Prisjustering gällande Tjänster – Säkerhetsteknik, brandskydd

Enligt punkt 12.9.3 i ramavtalet 23.3-1953-20 Säkerhetsteknik, brandskydd ska priser för tjänster justeras 1 gång per år i enlighet med SCB:s index TPI. Prisjusteringen medför en höjning av ramavtalsp...

fredag
31

Upphandling av E-litteratur har annonserats

Upphandling av Litteratur har nu annonserats i upphandlingsverktyget Mercell Tendsign. Sista anbudsdag är 2024-07-01. Mer information finns på upphandlingssidan.

torsdag
30

Möbler och inredning - nya ramavtal

Ramavtal inom delområdena Textil inredning för fönstermiljö och Arbetsstolar träder i kraft torsdagen den 30 maj. Arbetet med att ta fram produktlistor har startat hos ramavtalsleverantörerna och dess...

onsdag
29

Tilldelningsbeslut – Managementtjänster, Utveckling chef och medarbetare

Kammarkollegiet har 2024-05-28 fattat tilldelningsbeslut avseende upphandlingen av Managementtjänster Utveckling chef och medarbetare. För mer information, se tilldelningsbeslutet och bilaga. Nu avvak...

tisdag
28

Möbler och inredning – status överprövning och nya ramavtal

Förvaltningsrättens dom i mål nr 2179-24 har överklagats till kammarrätten som har fattat ett interimistiskt beslut om att Kammarkollegiet inte får ingå avtal i upphandlingen Möbler och inredning, ino...

tisdag
28

Prisjustering Glasögon

Prisjustering inom ramavtalet Glasögon kommer att ske enligt, avsnitt 1.11.2. De nya priserna kommer att gälla från och med den 3 juni 2024.

måndag
27

Upphandling Resebyråtjänster överprövad

Efter fattat tilldelningsbeslut i upphandlingen av Resebyråtjänster har en ansökan om överprövning inkommit till Förvaltningsrätten i Stockholm. Detta innebär att avtalsspärren förlängs. Mer informati...

fredag
24

Upphandling av Datorer, mobiltelefoner och surfplattor har annonserats

Upphandlingen Datorer, mobiltelefoner och surfplattor är nu annonserad. Det är en upphandling i två steg med selektivt förfarande. Sista dag att inkomma med ansökan är 19 juni 2024. Kommande ramavtal ...

fredag
24

Upphandling av Bärbara datorer har annonserats

Upphandlingen Bärbara datorer är nu annonserad. Det är en upphandling i två steg med selektivt förfarande. Sista dag att inkomma med ansökan är 19 juni 2024. Kommande ramavtal ska ersätta ramavtalet f...

fredag
24

Förlängning av ramavtalen för Hygien- och städprodukter

Statens inköpscentral har beslutat att förlänga giltighetstiden för ramavtalen inom Hygien- och städprodukter till och med 2024-09-01, trots att det pågår en ny upphandling inom ramavtalsområdet. För ...

torsdag
23

Förstudie av Hotelltjänster har påbörjats

En förstudie har påbörjats inför eventuell upphandling inom området hotelltjänster.       Förstudien ska beskriva nuläge och erfarenheter av användningen av ramavtalen inom det aktuella ramavtalsområd...

torsdag
23

Upphandling av Rekryteringstjänster har annonserats

Upphandling av Rekryteringstjänster har nu annonserats i upphandlingsverktyget Mercell Tendsign. Sista anbudsdag är 2024-06-24. Mer information finns på upphandlingssidan.

tisdag
21

Upphandling IT-drift område Större överprövad

Den 10 maj fattade Statens inköpscentral tilldelningsbeslut i upphandling IT-drift område Större. En ansökning om överprövning har inkommit till förvaltningsrätten i Stockholm. Mer information finner ...

måndag
20

Fusion

Transcendent Group Sverige ABs ramavtal har genom fusion överlåtits till Advisense AB med organisationsnummer 559005-7773.   

fredag
17

Domar meddelade i upphandling – Möbler och inredning

Förvaltningsrätten i Stockholm meddelade den 17 maj 2024 domar i överprövningarna gällande upphandlingen Möbler och inredning. Förvaltningsrätten avslår ansökningarna om överprövning. Statens inköpsce...

torsdag
16

Nordic Level Security AB har namnändrat

Bolaget Nordic Level Security AB har avyttrats från Nordic Level Group och opererar under samma koncern som Commuter Security Group sedan januari 2024. Nordic Level Security AB har därför bytt namn ti...

onsdag
15

Upphandling av Hotelltjänster har annonserats

Upphandling av Hotelltjänster - anbudsområde Stockholm zon 8 har nu annonserats i upphandlingsverktyget Mercell Tendsign. Sista anbudsdag är 2024-06-13. Mer information finns på upphandlingssidan.

tisdag
14

Tilldelningsbeslut – Resebyråtjänster

Statens inköpscentral har 2024-05-14 fattat tilldelningsbeslut avseende upphandlingen av Resebyråtjänster dnr 23.3-9790-2023. För mer information om tilldelningen, vänligen läs tilldelningsbeslutet. N...

måndag
13

Status överprövning – Möbler och inredning

Kammarkollegiet inväntar avgöranden från Förvaltningsrätten gällande de överprövningar som inkommit i upphandlingen av Möbler och inredning. När Förvaltningsrätten har meddelat domar kommer Kammarkoll...

fredag
10

Tilldelningsbeslut IT-drift

IT-drift, område Större Statens inköpscentral har 2024-05-10 fattat tilldelningsbeslut avseende upphandlingen av IT-drift, område Större. Följande anbudsgivare har erbjudits ramavtal: Shibuya AB Viden...

onsdag
08

Upphandling Hotelltjänster - anbudsområde Stockholm zon 8

Kammarkollegiet har tidigare meddelat att ramavtalet gällande Hotelltjänster Kvalitetskategori 4, geografiskt anbudsområde Stockholm zon 8 har stängts då takvolymen är uppnådd. Med anledning av detta ...

måndag
06

Tilldelningsbeslut – Konferenser och möten (kompletterande)

Statens inköpscentral har den 2024-05-06 fattat tilldelningsbeslut avseende upphandlingarna av Konferenser och möten (kompletterande). För mer information om tilldelningen, vänligen läs tilldelningsbe...

fredag
03

Statens inköpscentral stänger ett ramavtal inom Hotelltjänster

Statens inköpscentral stänger ramavtal 23.3-12577-2020-174/Elite Hotel Arcadia inom Hotelltjänster/Stockholm zon 8/kvalitetskategori 4, med anledning av att takvolymen är uppnådd. Inga fler avrop kan ...

fredag
03

Upphandling IT-konsulttjänster, Verksamhetens IT-behov, har annonserats

Upphandling av IT-konsulttjänster, Verksamhetens IT-behov, har nu annonserats i upphandlingsverktyget Mercell Tendsign. Upphandlingen genomförs genom ett selektivt förfarande. Sista ansökningsdag är 2...

torsdag
02

Nytt Volymavtal för programvaror med Microsoft tecknat från 1 maj 2024

Statens inköpscentral har tecknat ett nytt Volymavtal för programvaror med Microsoft för en 3-årsperiod från 1 maj 2024 – 30 april 2027.Volymavtalet omfattar grundläggande villkor och rabattnivåer för...

April - 2024

måndag
29

Uppdaterad uträkningsmall – Kontorspapper

Uträkningsmallen för kontorspapper är uppdaterad och gäller från och med 2024-04-29.

måndag
29

Prisjustering Översättning och språktjänster delområde engelska

Avtalade priser vid rangordnade avrop i ramavtalen för Översättning och språktjänster, delområde engelska, har justerats med 3,5 procent i enlighet med ramavtalsvillkoren.  Uppdaterade priser, som gäl...

fredag
26

Upphandling av Managementtjänster – VU har påbörjats

Nu är förstudien inför upphandling av Managementtjänster – Verksamhets- och organisationsutveckling avslutad och beslut har fattats att ny upphandling ska genomföras. På upphandlingssidan hittar du me...

fredag
26

Prisjustering inom Kaffeautomater

En prisjustering av vissa kaffeprodukter sker av JOBmeal AB, ramavtalsleverantör inom Kaffe- och vattenautomater, den 6 maj 2024. Prisjustering i befintliga kontrakt kan komma att begäras av JOBmeal A...

onsdag
24

Nytt Volymavtal för programvaror

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet och Microsoft AB har kommit överens om att teckna ett nytt Volymavtal för programvaror för en period om 3 år, 1 maj 2024 – 30 april 2027. Det nya volymavtalet...

måndag
22

Tolkförmedlingstjänster – uppdaterade förmedlingsavgifter

Från och med den 26 april 2024 gäller uppdaterade förmedlingsavgifter för samtliga län (förutom Jämtlands, Kronobergs och Södermanlands län) för Tolkförmedlingstjänster i delområde Påplatstolkning, di...

fredag
19

Upphandling av Flygresor inrikes har påbörjats

Förstudien inför upphandling av flygresor inrikes är avslutad och beslut har fattats att ny upphandling ska genomföras. På upphandlingssidan hittar du mer information samt kan ta del av förstudierappo...

onsdag
17

Status - överprövning konferenser och möten

Förvaltningsrätten har 2024-04-03 respektive 2024-04-16 i dom meddelat att ansökan om överprövning avslås. De anbudsområden som berörs är följande: Sollentuna - Helpension 61–150 - Dagkonferens 5–60 -...

tisdag
16

Upphandling av Litteratur har annonserats

Upphandling av Litteratur har nu annonserats i upphandlingsverktyget Mercell Tendsign. Sista anbudsdag är 2024-05-20. Mer information finns på upphandlingssidan.

måndag
15

Extern remiss - Brandskydd

Inför kommande upphandling av ett statligt ramavtal för brandskydd har nu Statens inköpscentral publicerat en extern remiss. För mer information, vänligen läs det bifogade dokumentet ”Information om e...

onsdag
10

Prisjustering - Fordonsförhyrning

Från och med 10 april är samtliga priser inom Fordonsförhyrning justerade med +4,77 %. Prislistorna på ramavtalssidan är uppdaterade och ramavtalsleverantörerna har laddat nya priser i bokningssysteme...

tisdag
09

Kaffeautomater – rangordnat delområde, klart att avropa från

Från och med 2024-04-09 kan avrop göras från delområde 1, Kaffeautomater med tillhörande varor och tjänster. Delområdet är rangordnat och ska användas vid avrop om behovet är en (1) till maximalt sex ...

tisdag
09

Extern remiss - Fordonsförhyrning

Inför kommande upphandling av ett statligt ramavtal för fordonsförhyrning har nu Statens inköpscentral publicerat en extern remiss. För mer information, vänligen läs det bifogade dokumentet ”Informati...

fredag
05

Status överprövning Möbler och inredning

Processen i Förvaltningsrätten pågår gällande de överprövningar som inkommit i upphandlingen av Möbler och inredning.    De delområden som fortsatt är under överprövning är följande: Arbetsplats och f...

torsdag
04

Förstudierapport Managementtjänster – Verksamhets- och organisationsutveckling är publicerad

Nu är förstudierapport Managementtjänster – Verksamhets- och organisationsutveckling färdigställd och publicerad. Välkommen att kontakta Adam Poellinger, ansvarig projektledare, vid frågor eller för a...

onsdag
03

Förstudie Konsulter inom IT-säkerhet har påbörjats

En förstudie har påbörjats inför eventuell upphandling inom området IT-konsulttjänster Resurskonsulter - Delområde 3 Säkerhet i IT och IT-projekt. Förstudien ska beskriva nuläge och erfarenheter av an...

tisdag
02

Lyrecos prislista är uppdaterad

Lyrecos prislista för Kontorsmateriel är uppdaterad med ett antal sortimentsjusteringar. Den nya prislistan gäller från och med 2024-04-02.

måndag
01

Prisuppdatering – Säkerhetsteknik, brandskydd

Prisbilagor för Säkerhetsteknik, brandskydd är uppdaterade. Prisjustering gäller endast VAROR och gäller från och med 2024-04-01. Prisjustering för tjänster kommer att ske den 1 juni 2024.

måndag
01

Prisuppdatering - Bevaknings- och larmcentraltjänster

Prisbilagor för Bevaknings- och larmcentraltjänster är uppdaterade. Nya priser gäller från och med 2024-04-01.

Mars - 2024

onsdag
27

Förbättringsarbete pågår!

Just nu pågår ett större förbättringsarbete på avropa.se som vi hoppas ska göra det enklare för dig som användare att hitta information och få en bättre överblick. Efter påsk publicerar vi en samlings...

onsdag
27

Förstudierapport inom Flygresor inrikes är publicerad

Nu är förstudierapport inom Flygresor inrikes färdigställd och publicerad. Välkommen att kontakta Elin Eldh, ansvarig projektledare, vid frågor eller för att lämna synpunkter. 

tisdag
26

Extern remiss - Litteratur

Inför kommande upphandling av ett statligt ramavtal för E-litteratur inom Ramavtalsområdet Litteratur har nu Statens inköpscentral publicerat en extern remiss. För mer information, vänligen läs det bi...

tisdag
26

Kaffe- och vattenautomater – vunnen dom

Förvaltningsrätten har den 25 mars 2024 meddelat dom i upphandlingen av kaffe- och vattenautomater, dnr 23.3-6642-2023. Domen innebär att ansökningen om överprövning gällande anbudsområde 1 (kaffeauto...

tisdag
26

Konferenser och möten - signering av ramavtal

Förvaltningsrätten har 2024-03-08 i dom meddelat att ansökan om överprövning som berör anbudsområde Örebro kommundel 1 och Örebro kommun övrig inom Helpension 5-60, Helpension 61-150, Dagkonferens 5-6...

måndag
25

Extern remiss – Rekryteringstjänster

Inför kommande upphandling av ett statligt ramavtal för rekryteringstjänster har nu Statens inköpscentral publicerat en extern remiss. För mer information, vänligen läs det bifogade dokumentet ”Inform...

måndag
25

Upphandling av Hygien-och städprodukter har annonserats

Upphandling av Hygien- och städprodukter har nu annonserats i upphandlingsverktyget Mercell Tendsign. Sista anbudsdag är 2024-04-24. Mer information finns på upphandlingssidan Hygien- och städprodukte...

tisdag
19

Prisjustering av E-handelstjänst

Priserna för Visma Proceedos E-handelstjänst har höjts enligt avtalat index med 2,37 procent, se uppdaterad prislista. Priser i kontrakt kan komma att justeras i motsvarande grad. De nya priserna till...

måndag
18

Upphandling av Fordonsförhyrning har påbörjats

Statens inköpscentral har beslutat att en ny upphandling inom området fordonsförhyrning ska genomföras. På upphandlingssidan finns mer information om upphandlingen samt planerad tidsplan. För frågor o...

måndag
18

Delta i vår enkätundersökning för leverantörer - Datacenter

Välkomna att besvara Statens inköpscentrals leverantörsenkät i förstudien Datacenter. Denna enkät syftar till att fånga upp marknadens synpunkter och erfarenheter inom aktuellt område. Vänligen svara ...

torsdag
14

Prisjustering - IT-konsulttjänster, Säkerhet i IT och IT-projekt

Priserna på Ramavtal IT-konsulttjänster Resurskonsulter - Delområde 3, Säkerhet i IT och IT-projekt uppräknas med 5,97% i enlighet med Ramavtalets paragraf 9.5.4 Prisjustering. Nya priser gäller då fö...

torsdag
14

Förstudie Översättning och språktjänster har påbörjats

En förstudie har påbörjats inför eventuell upphandling inom området Översättning och språktjänster. Förstudien ska beskriva nuläge och erfarenheter av användningen av ramavtalen inom det aktuella rama...

onsdag
13

Upphandling av Datorer, mobiltelefoner och surfplattor har påbörjats

Förstudien Klienter, Klienter och mobiltelefonlösningar samt Cirkulär hårdvara är avslutad och beslut har fattats att ny upphandling ska genomföras. På upphandlingssidan hittar du mer information samt...

onsdag
13

Upphandling av Bärbara datorer har påbörjats

Förstudien Klienter, Klienter och mobiltelefonlösningar samt Cirkulär hårdvara är avslutad och beslut har fattats att ny upphandling ska genomföras. På upphandlingssidan hittar du mer information samt...

tisdag
12

Status överprövning Möbler och inredning

Processen i Förvaltningsrätten pågår gällande de överprövningar som inkommit i upphandlingen av Möbler och inredning. När Förvaltningsrätten har meddelat domar kommer Kammarkollegiet publicera mer inf...

fredag
08

Prisjustering av fast timpris inom Städtjänster

Det fasta timpriset inom Städtjänster prisjusteras till 319,84 kronor. Det nya priset gäller från och med 2024-04-01.

tisdag
05

Förstudierapport Klienter, Klienter och mobiltelefonlösningar samt Cirkulär hårdvara är publicerad

Nu är förstudierapporten Klienter, Klienter och mobiltelefonlösningar samt Cirkulär hårdvara publicerad. Välkommen att kontakta Renée Skiver, ansvarig projektledare, vid frågor eller för att lämna syn...

tisdag
05

Lyrecos prislista för Hygien- och städprodukter är uppdaterad

Lyrecos prislista för Hygien- och städprodukter är uppdaterad med ett antal sortimentsjusteringar. Den nya prislistan gäller från och med 2024-03-05.

måndag
04

S.V.B. Försäljnings AB byter namn till S.V.B Radiocom AB

S.V.B Försäljnings AB har namnändrat till S.V.B Radiocom AB från och med 2024-02-29.  Leverantören har ramavtal inom Rakelutrustning, Övrig radiokommunikation.

fredag
01

Upphandling av IT-konsulttjänster, Verksamhetens IT-behov och IT-konsultlösningar har påbörjats

Statens inköpscentral har beslutat att nya upphandlingar inom området IT-konsulttjänster ska genomföras. På upphandlingssidorna finns mer information samt tidsplan. För frågor om upphandlingen är du v...

fredag
01

Konferenser och möten - signering av ramavtal

Förvaltningsrätten har 2024-02-19 i dom meddelat att ansökan om överprövning som berör anbudsområde Knivsta inom Helpension 5-60 avslås.  Avtal för ovan nämnda anbudsområde skickas ut för signering 20...

fredag
01

Procurators prislista för Hygien- och städprodukter är uppdaterad

Procurators prislista för Hygien- och städprodukter är uppdaterad med ett antal sortimentsjusteringar. Den nya prislistan gäller från och med 2024-03-01.

Februari - 2024

tisdag
27

Konferenser och möten - signering av ramavtal

Förvaltningsrätten har 2024-02-16 i dom meddelat att ansökan om överprövning som berör anbudsområdena Nykvarn och Södertälje kommun övrig inom Helpension 5-60 och 61-150 samt Dagkonferens 5-60 och 61-...

tisdag
27

Upphandling av Resebyråtjänster har annonserats

Kammarkollegiet har annonserat upphandling avseende resebyråtjänster dnr 23.3-9790-2023 i upphandlingsverktyget Mercell Tendsign. Sista anbudsdag är 2024-04-02.  Mer information finns på upphandlingss...

måndag
26

Prisjustering språktjänster svenska

Avtalade priser vid rangordnade avrop i ramavtalen för Språktjänster svenska har justerats i enlighet med ramavtalsvillkoren. Priserna justeras med 3,4 % enligt AKI. Uppdaterade priser, som gäller frå...

fredag
23

Delområde A: Svensk litteratur exkl. juridisk litteratur, med utrustning i ramavtalet avseende Litteratur stängs

Statens inköpscentral stänger delområde A: Svensk litteratur exkl. juridisk litteratur med utrustning med hänsyn till att försäljning uppnått den takvolym som gäller för delområdet. Inga fler avrop ka...

tisdag
20

Förstudie Arbetskläder och skor avbruten

Kammarkollegiet har, bl.a. efter genomförd myndighetsenkät, funnit att kriterierna för att genomföra en upphandling av yrkeskläder och skor inte är uppfyllda och därav beslutat att avbryta förstudien....

torsdag
15

Leverantörsenkät i förstudien Cirkulära möbelavtal

Välkomna att besvara Statens inköpscentrals leverantörsenkät i förstudien Cirkulära möbelavtal.  Denna enkät syftar till att fånga upp marknadens synpunkter och erfarenheter inom aktuellt område. Vänl...

onsdag
14

Annonserade upphandlingar – Konferenser och möten (kompletterande)

Kammarkollegiet har annonserat 5 separata upphandlingar avseende konferenser och möten kompletterande upphandling enligt följande: Små konferenser och möten 2022, Helpension antal deltagare 5–60, diar...

tisdag
13

Tolkförmedlingstjänster – uppdaterade förmedlingsavgifter för Jämtlands, Kronobergs och Södermanlands län

Fr.o.m. den 15 februari 2024 gäller uppdaterade förmedlingsavgifter för Jämtlands, Kronobergs och Södermanlands län för Tolkförmedlingstjänster i delområde Påplatstolkning, distanstolkning och distans...

måndag
12

Delområde Brandsäkra skåp för farliga ämnen stängs

Statens inköpscentral stänger ramavtalet Brandsäkra skåp för farliga ämnen inom Säker förvaring. Med anledning av att takvolymen är uppnådd kan inga fler avrop göras inom detta delområde. Statens inkö...

måndag
12

Tjänstefordon - klart för avrop

Från och med 2024-02-12 kan man avropa fordon ifrån de nya ramavtalen inom tjänstefordon. Ramavtalsområdet är uppdelat i tre kategorier: Förmånsbilar, Personbilar samt Transportfordon. Ramavtal, vägle...

fredag
09

Upphandlingen av Tryckeritjänster har påbörjats

Statens inköpscentral har beslutat att en ny upphandling inom området tryckeritjänster ska genomföras. På upphandlingssidan finns mer information om upphandlingen samt planerad tidsplan. För frågor om...

fredag
09

Extern remiss - Managementtjänster VU

Välkomna att inkomma med synpunkter och upplysningar inför en eventuell upphandling av statligt ramavtal för Managementtjänster – Verksamhets- och organisationsutveckling. Syftet med den externa remis...

torsdag
08

Revision- och granskningstjänster klart och signerat - Börjar gälla 2024-03-02

Ramavtalsområdet Revisions- och granskningstjänster 23.3-4613-2023 är nu klart och signerat. Ramavtalet börjar att gälla 2024-03-02. OBS! Avrop får inte ske förrän 2024-03-02. 

onsdag
07

Förlängning av ramavtalen för Ljuskällor

Statens inköpscentral har beslutat att förlänga ramavtalen inom området Ljuskällor med 12 månader, till och med 2025-04-11. Detta innebär att maximal förlängningsoption har nyttjats.

onsdag
07

Ramavtalet för Gåvokort upphör 2024-04-14

För att säkerställa leveranser efter 2024-04-14 måste avrop och tilldelning ske innan ramavtalets sista giltighetsdag. Ingen ny upphandling är planerad. För avrop av julgåvor, jubileumsgåvor och minne...

onsdag
07

Förstudie om Flyttjänster har påbörjats

En förstudie har påbörjats inför eventuell upphandling inom området Flyttjänster. Förstudien ska beskriva nuläge och erfarenheter av användningen av ramavtalen inom det aktuella ramavtalsområdet. Förs...

onsdag
07

Förstudie Datacenter har påbörjats

En förstudie har påbörjats inför eventuell upphandling inom området Datacenter.  Förstudien ska vidare klargöra omfattning, inriktning, utformning och upplägg av eventuellt kommande upphandling inom o...

tisdag
06

Upphandlingen av Möbler och inredning överprövad

Kammarkollegiet fattade tilldelningsbeslut i upphandlingen Möbler och inredning 2021 den 20 september 2023. Fem ansökningar om överprövning inkom till Förvaltningsrätten i Stockholm. Förvaltningsrätte...

tisdag
06

Ramavtal för Tjänstefordon

Nya ramavtal för Tjänstefordon träder i kraft den 12 februari 2024. Ramavtalsområdet omfattar köp av nya personbilar och transportfordon. Information om ramavtalen kommer att finnas tillgänglig på avr...

tisdag
06

NRSE Sverige AB byter namn - blir XLNT Group

Leverantör NRSE Sverige AB namnändrar till XLNT Group AB. Organisationsnummer 556967-3105 är oförändrat. Leverantören har ramavtal inom Städtjänster - Stockholms län

tisdag
06

Förlängning av ramavtalen för Klienter

Statens inköpscentral har beslutat att förlänga ramavtalen för Klienter till och med 2025-06-30.

tisdag
06

Förlängning av ramavtalen Klient- och mobiltelefonlösningar

Statens inköpscentral har beslutat att förlänga ramavtalen för Klient- och mobiltelefonlösningar till och med 2025-09-26.

tisdag
06

Förstudierapport Fordonsförhyrning är publicerad

Nu är förstudierapport fordonsförhyrning färdigställd och publicerad. Välkommen att kontakta Fredrik Björnström, ansvarig projektledare, vid frågor eller för att lämna synpunkter.

tisdag
06

Förstudie Rakelprodukter- och tjänster har påbörjats

En förstudie har påbörjats inför eventuell upphandling inom området Rakelprodukter- och tjänster.  Förstudien ska vidare klargöra omfattning, inriktning, utformning och upplägg av eventuellt kommande ...

måndag
05

Påminnelse om att avropa Personlig skyddsutrustning innan ramavtalet löper ut

Ramavtalet Personlig skyddsutrustning löper ut 2024-06-09. Om behov föreligger bör ni avropa från det befintliga ramavtalet snarast möjligt. Kontrakt måste vara tecknat innan det befintliga ramavtalet...

torsdag
01

Förstudierapport IT-konsulttjänster är publicerad

Nu är förstudierapport IT-konsulttjänster, delområdena IT-konsultlösningar samt Verksamhetens IT-behov, färdigställd och publicerad.  Välkommen att kontakta Anna Berg, ansvarig projektledare, vid fråg...

torsdag
01

Kaffe-och vattenautomater - klart att avropa från

Fr.o.m. 2024-02-01 kan avrop göras från ramavtalsområde Kaffe- och vattenautomater. Avrop kan göras från delområde 2 Vattenautomater med tillhörande varor och tjänster (rangordnat) och från delområde ...

torsdag
01

Överlåtelse av ramavtal inom IT-konsulttjänster Resurskonsulter

Statens inköpscentral har godkänt överlåtelse av ramavtal enligt nedan. 2024-02-01 kommer vi byta ramavtalsleverantörer på Avropa.se. Tietoevry Tech Services AB med organisationsnummer 556052-7466, öv...

Januari - 2024

onsdag
31

Uppdaterad uträkningsmall – Kontorspapper

Uträkningsmallen för Kontorspapper är uppdaterad och gäller från och med 2024 01 31.

onsdag
31

Uppdaterad prislista - Operatörstjänst för distribution av kundfaktura

Priserna i ramavtalet Operatörstjänst för distribution av kundfaktura har höjts enligt avtalat index med 16,45 procent. Den uppdaterade prislistan redovisar justerade takpriser. De nya priserna kan ti...

måndag
29

Mediqs driftstörningar är åtgärder

Mediq har meddelat att deras system återigen fungerar som de ska efter att ha legat nere tillfälligt.

måndag
29

Förstudie Utrikes hotell har påbörjats

En förstudie har påbörjats inför eventuell upphandling inom området Utrikes hotell.  Förstudien ska vidare klargöra omfattning, inriktning, utformning och upplägg av kommande upphandling inom området....

fredag
26

Information om upphandlingen av kaffe- och vattenautomater

Den 15 januari 2024 fattade Statens inköpscentral tilldelningsbeslut i upphandling Kaffe- och vattenautomater. En ansökning om överprövning för anbudsområde 1 (kaffeautomater med tillhörande varor och...

fredag
26

Förstudierapport Tryckeritjänster är publicerad

Nu är förstudierapport Tryckeritjänster färdigställd och publicerad.  Välkommen att kontakta Christer Öberg ansvarig projektledare, vid frågor eller för att lämna synpunkter.

torsdag
25

Tilldelningsbeslut - Möbler och inredning

Statens inköpscentral har 2024-01-25 fattat tilldelningsbeslut avseende upphandlingen av Möbler och inredning inom följande anbudsområden: A, Arbetsplats och förvaring C, Textil inredning för fönsterm...

tisdag
23

Leverantörsenkät i förstudien Managementtjänster – Verksamhets- och organisationsutveckling

Välkomna att besvara Statens inköpscentrals leverantörsenkät i förstudien Managementtjänster – Verksamhets- och organisationsutveckling.  Syftet med denna enkät är att ta del av era synpunkter och erf...

måndag
22

Tillfälliga störningar hos Mediq

Mediq har meddelat att de för närvarande har störningar som begränsar deras förmåga att ta emot orders samt genomföra leveranser p.g.a. en IT-attack hos deras IT-leverantör.

måndag
22

Tilldelningsbeslut - Managementtjänster – Utredning, ledning och verksamhetsstyrning

Statens inköpscentral har den 2024-01-22 fattat tilldelningsbeslut i upphandlingen av Managementtjänster – Utredning, ledning och verksamhetsstyrning. För mer information om tilldelningen, vänligen lä...

onsdag
17

Upphandling av Managementtjänster – Utveckling chef och medarbetare har annonserats

Upphandling av Managementtjänster – Utveckling chef och medarbetare har nu annonserats i upphandlingsverktyget Mercell Tendsign. Sista anbudsdag är 2024-02-23. Mer information finns på upphandlingssid...

onsdag
17

Nya ramavtal inom Möbler och inredning delområden Möten och paus och Armaturer

Delområdet Möten och paus omfattar bland annat konferensrumsmöbler, stolar, bord, skrivtavlor, sängar, soffor och fåtöljer. Delområdet Armaturer  omfattar bland annat armaturer för arbetsplats och inr...

tisdag
16

Ramavtalet för Resebyråtjänster upphör 2024-04-30.

För att säkerställa leveranser efter 2024-04-30 måste avrop och tilldelning ske innan ramavtalets sista giltighetsdag. Ny upphandling av resebyråtjänster pågår. Läs mer om upphandlingen på avropa.se: ...

måndag
15

Extern Remiss – Hygien och Städprodukter

Statens inköpscentral har nu publicerat en extern remiss för ramavtalsområdet Hygien- och städprodukter. För mer information, vänligen läs det bifogade dokumentet ”Information om extern remiss” på upp...

måndag
15

Kompletterande Upphandling Konferenser och möten startar

Nu startar den kompletterande upphandlingen för konferenser och möten för de områden där avtal inte har kunnat tecknats. De områden som kommer att ingå är följande i respektive upphandling. Mer inform...

måndag
15

Tilldelningsbeslut – Kaffe- och vattenautomater

Statens inköpscentral har 2024-01-15 fattat tilldelningsbeslut avseende upphandlingen av kaffe- och vattenautomater med tillhörande varor och tjänster. För mer information om tilldelningen, vänligen l...

onsdag
10

Möbler och inredning - Möten och paus samt Armaturer träder i kraft den 17 januari

Ramavtal inom delområdena Möten och paus samt Armaturer kommer att träda i kraft på onsdag den 17 januari. Ett nytt tilldelningsbeslut kommer att fattas för övriga delområden inom de närmaste veckorna...

måndag
08

Information om delområde Arbetsplats och förvaring

Ramavtalen inom Möbler och inredning, delområde Arbetsplats och förvaring har upphört att gälla den 6 januari. Information om pågående upphandling.

torsdag
04

Upphandling av Bemanningstjänster har påbörjats

Förstudien inför upphandling av bemanningstjänster är avslutad och beslut har fattats att ny upphandling ska genomföras. På upphandlingssidan hittar du mer information samt kan ta del av förstudierapp...

måndag
01

Konferens och möten - klart att avropa från

Fr.o.m. 2024-01-01 kan man avropa från nya ramavtal Konferens och möten. För mer information se Konferenser och möten - Avropa.se Kammarkollegiet avvaktar ännu dom från Förvaltningsrätten gällande de ...

måndag
01

Tolkförmedlingstjänster – uppdaterade tolkarvoden

Fr.o.m. den 1 januari 2024 gäller uppdaterade tolkarvoden. Arvoden och annan ersättning till tolkar justeras i enlighet med Domstolsverkets tolktaxa. Förmedlingsavgifter är fasta i ett (1) år från och...