Nyheter

Mars - 2020

fredag
27

Tillfälliga prishöjningar för vissa varor inom ramavtalet för Hygien- och Städprodukter

Procurator har gått ut med information till sina kunder om att de kommer att göra tillfälliga prishöjningar för produkter med hög efterfrågan p.g.a. Coronakrisen. Prishöjningarna beror på ökad efterfrågan samtidigt som tillgången på råvaror och

Läs mer
fredag
27

Förvaltningsrättens dom i upphandlingen av gåvokort

Förvaltningsrätten i Stockholm har avslagit den ansökan om överprövning som inkom avseende upphandlingen av gåvokort. Förutsatt att domen inte överklagas innebär detta att Kammarkollegiet kan teckna ramavtal när avtalsspärren om tio dagar har lö

Läs mer
fredag
27

Tilldelningsbeslut för Resebyråtjänster

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har fattat tilldelningsbeslut avseende upphandlingen av resebyråtjänster, dnr 23.3-07347-2019. Följande anbudsgivare har tilldelats ramavtal: BCD Travel Sweden AB Big Travel Sweden AB Egencia Sweden AB F

Läs mer
torsdag
26

Avropa managementtjänster

Kammarkollegiet har tre befintliga ramavtalsområden gällande managementtjänster. Ramavtal inom två av dessa ramavtalsområden, verksamhets- och organisationsutveckling (VU) och utredning, ledning och verksamhetsstyrning (ULV), löper ut nu i somma

Läs mer
torsdag
26

Förstudierapport Kort för identifiering och behörighetskontroll, KIB är publicerad

Nu är förstudierapporten Kort för identifiering och behörighetskontroll, KIB färdigställd och publicerad.

För synpunkter på rapporten samt frågor vänligen kontakta ansvarig projektledare Renée Skiver.

torsdag
26

Procurators meddelande om prishöjning med omedelbar verkan

Procurator har gått ut med information till sina kunder om att de kommer att göra tillfälliga prishöjningar för produkter med hög efterfrågan p.g.a. Coronakrisen. Prishöjningarna beror på ökad efterfrågan samtidigt som tillgång till råvaror och

Läs mer
onsdag
25

Förstudierapport Fordonsförhyrning är publicerad

Förstudierapporten för Fordonsförhyrning är nu färdigställd och publicerad.

För synpunkter och frågor avseende förstudierapporten vänligen kontakta projektledare William Friberg.

tisdag
24

Beviljat prövningstillstånd Klient

Avseende Kammarrättens tidigare beslut att inte tillåta byte av Ramavtalsleverantör i ramavtalet Klient samt att Högsta förvaltningsdomstolen senare beslutade om interimistiskt stopp på Klient 1 och 2 för Advania Sverige AB, har nu Högsta förval

Läs mer
måndag
23

Bokning av översättning i rådande läge

Många myndigheter beställer översättningar om Corona-läget just nu, oftast med kort varsel. Det kan innebära ett högre tryck på översättare i vissa språk och högre kostnader för kunder som beställer expressleveranser. Räkna generellt med längre

Läs mer
måndag
23

Bokning av säkerhetsteknik i rådande läge

Tänk på att vara ute i god tid med avrop och beställningar. Leveranstiderna kan t.v. vara längre än vanligt och störningar kan förekomma. Det kan bli särskilt svårt att upprätthålla leveranser på säkerhetsskyddsklassade objekt eftersom det tar e

Läs mer
måndag
23

Ändrad tidsplan Flygresor utrikes

Med anledning av rådande situation i flygbranschen har Kammarkollegiet, efter informationsinhämtning från ett antal leverantörer i branschen, beslutat att skjuta på annonseringen av Flygresor utrikes. Tidplanen kommer således att uppdateras på u

Läs mer
fredag
20

Längre leveranstider för hårdvara inom samtliga IT och telekom ramavtal

På grund av coronavirus har leveranstiderna blivit mycket längre på produkter inom samtliga IT & telekom ramavtal avseende hårdvara. Enligt tillverkarna är trenden på väg att vända eftersom fabriker i Kina, som tidigare varit stängda, påbörjat p

Läs mer
onsdag
18

Tilldelningsbeslut för Tryckeritjänster

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har fattat tilldelningsbeslut avseende upphandlingen av tryckeritjänster, dnr 23.3-6834-19. Följande anbudsgivare har tilldelats ramavtal: Arkitektkopia Aktiebolag DanagårdLiTHO AB Elanders Sverige AB Ex

Läs mer
onsdag
18

Förlängning av ramavtalen för bevakningstjänster

Kammarkollegiet förlänger ramavtalen för bevakningstjänster och larmcentraltjänster med 12 månader, d.v.s. t.o.m. 2021-03-31. I samband med förlängningen sker också en justering av de i ramavtalet fastställda prisintervallerna. Nya priser ska gä

Läs mer
onsdag
18

Förlängning av ramavtalen för språk- och översättningstjänster

Kammarkollegiet har förlängt ramavtalen för språk- och översättningstjänster med 12 månader, d.v.s. t.o.m. 2021-04-02. Observera att detta är den sista förlängningen av ramavtalen men leverans av tjänster som avropats före detta datum påverkas i

Läs mer
tisdag
17

Avtalssrättsliga konsekvenser på grund av corona-viruset (Covid-19)

Med anledning av coronaepidemin hör många avropande myndigheter och ramavtalsleverantörer av sig till Statens inköpscentral med frågor om huruvida coronaviruset (Covid-19), i fall detta medför avtalsrättsliga konsekvenser såsom leveransförsening

Läs mer
tisdag
17

Leveranser av Klienter

På grund av coronavirus har leveranstiderna blivit mycket längre på produkter inom ramavtalet Klienter. Enligt tillverkarna är trenden på väg att vända eftersom fabriker i Kina, som tidigare varit stängda, påbörjat produktionen igen. Det är dock

Läs mer
tisdag
17

Upphandling av flygresor utrikes

Med anledning av rådande situation i flygbranschen efterfrågar Kammarkollegiet information om lägesbilden från de flygbolag som eventuellt planerar att delta i den kommande upphandlingen för Flygresor utrikes. För att lämna information, vänligen

Läs mer
fredag
13

Bokning av tolk

Under rådande läge med Corona-viruset är många tolkar oroliga för att tolka på plats. Kammarkollegiet vill därför rekommendera avropande myndigheter att i första hand välja distanstolkning d.v.s. telefon, Skype eller liknande som inställelsesätt

Läs mer
fredag
13

Inställda seminarier under mars och april

Statens inköpscentral har tagit beslut om att ställa in samtliga planerade seminarier under mars och april 2020. Anledningen är rådande omständigheter med risken för smittspridning av coronaviruset. Detta är en försiktighetsåtgärd. Vår förhoppni

Läs mer
torsdag
12

Status leveransförseningar Procurator

Procurators leveransförseningar pga. av lagerflytten vid årsskiftet har minskat, men de är ännu inte helt ikapp med leveranserna. Leveranstiderna kan alltså fortfarande bli några dagar längre än normalt. Den pågående spridningen av Coronaviruset

Läs mer
torsdag
12

Upphandling av språk- och översättningstjänster

Nu är förstudien inför upphandling av Språk- och översättningstjänster avslutad och beslut har tagits om att ny upphandling ska göras. Läs mer på upphandlingssidan. För att ta del av förstudierapporten. För synpunkter på rapporten samt frågor vä

Läs mer
tisdag
10

Statens inköpscentral har avbrutit upphandlingen IT-konsulttjänster Rikstäckande

Statens inköpscentral beslutade den 25 februari 2020 att avbryta upphandlingen IT-konsulttjänster Rikstäckande. Skäl till beslutet att avbryta var att upphandlingsdokumentets utvärderingsmodell inte säkerställde att de ekonomiskt mest fördelakti

Läs mer
måndag
09

Avropstjänst för tolkar lanserad

Nu har Kammarkollegiets avropstjänst för tolkar (avropstjänsten) lanserats för samtliga avropsberättigade myndigheter. Avropstjänsten bygger på ramavtalet för tolkförmedlingstjänster och är till för dig som bokar tolk. Avropstjänsten kommer med

Läs mer
måndag
09

Förvaltningsrättens dom i upphandlingen av Mediebyråtjänster – Förmedling av annonser

Förvaltningsrätten meddelade fredagen 6 mars 2020 beslut i kammarkollegiets upphandling av mediebyråtjänster – Förmedling av annonser. Förvaltningsrätten avslog ansökan om överprövning vilket innebär att avtal kan tecknas efter att avtalsspärren

Läs mer
onsdag
04

Förstudierapporten Språk- och översättningstjänster är publicerad

Nu är förstudierapporten för Språk- och översättningstjänster färdigställd och publicerad.

För synpunkter på rapporten samt frågor vänligen kontakta ansvarig projektledare Lisa Sundberg.

tisdag
03

Avrop av tolkförmedlingstjänster

En avropande myndighet har rätt att få godkänna tolkens resekostnader i de fall tolkens restid till mötet överstiger 2 timmar eller 100 km. Uppskattade resekostnader ska framgå av bokningsbekräftelsen. Tolkförmedlingarna har i många fall, trots

Läs mer
tisdag
03

Förstudierapport Flygresor inrikes är publicerad

Nu är förstudierapporten för Flygresor inrikes färdigställd och publicerad.

För synpunkter på rapporten samt frågor vänligen kontakta ansvarig projektledare Hanna Silwer.

tisdag
03

Ramavtalsförlängning - Hotelltjänster

Statens inköpscentral har beslutat att förlänga giltighetstiden för ramavtalen inom Hotelltjänster med 24 månader, t.o.m. 2022-06-30. Det innebär att maximal förlängningsoption kommer att nyttjas.

måndag
02

Förstudierapport Litteratur är publicerad

Nu är förstudierapporten för Litteratur färdigställd och publicerad.

För synpunkter på rapporten samt frågor vänligen kontakta ansvarig projektledare Birgitta Engström.