Klient - Prövningstillstånd begärs

 Publicerad 2019-11-08

Kammarrätten i Stockholm har i sin dom i mål 10204-18 nyligen meddelat att Kammarkollegiets beslut att tillåta byte av Ramavtalsleverantör i ramavtalet Klient inte är tillåtet.

Kammarkollegiet har beslutat att överklaga Kammarrättens dom och har ansökt om prövningstillstånd hos Högsta förvaltningsdomstolen.