Till innehåll på sidan

Avtalssrättsliga konsekvenser på grund av corona-viruset (Covid-19)

 Publicerad 2020-03-17

Med anledning av coronaepidemin hör många avropande myndigheter och ramavtalsleverantörer av sig till Statens inköpscentral med frågor om huruvida coronaviruset (Covid-19), i fall detta medför avtalsrättsliga konsekvenser såsom leveransförseningar och sena avbokningar, kan anses utgöra s.k. force majeure.


Force majeure definieras generellt sett som en extraordinär och oförutsebar händelse som inte förelåg vid avtalstidpunkten. Det ska vidare vara frågan om en utifrån kommande händelse som har en allmänt omfattande verkan såsom krig, naturkatastrof etc., och som part varken kunnat förutse, undvika eller övervinna. Om force majeure anses föreligga kan det innebära att part bli befriad från ansvar för avtalsbrott.


En bedömning av om force majeure kan åberopas måste göras utifrån omständigheterna i den enskilda fallet och  med utgångspunkt i det aktuella kontraktet. Hur är force majeure klausulen formulerad i aktuella allmänna villkor?  Finns ett direkt orsakssamband mellan avtalsbrottet och den åberopade omständigheten? Krav på orsakssamband innebär att avtalsbrottet ska ha förorsakats av den åberopade omständigheten och att part alltså skulle kunnat fullgöra prestationen om omständigheten inte förelegat.


Statens inköpscentral kan inte ge något generellt svar på frågan om konsekvenser av coronaviruset kan anses utgöra force majeure. Vi vill uppmuntra avropsberättigade myndigheter/beställare och leverantörer att ta kontakt med sin avtalspart då en helhetsbedömning måste göras av omständigheterna i det enskilda kontraktet. Den part som gör gällande force majeure har också bevisbördan för att force majeure föreligger.

Senast ändrad: 2020-03-17