Nyhet om allmänna villkor för IT-ramavtal

 Publicerad 2022-06-15

Statens inköpscentral genomför ett arbete med att se över struktur och innehåll i allmänna villkor gällande samtliga IT-ramavtal. För att underlätta för avropsberättigade, leverantörer samt underhåll och uppdatering eftersträvas en avtalsstruktur som så långt som möjligt följer gemensamma mallar. Dokumenten kommer att anpassas succesivt när nya upphandlingar påbörjas.

Ett ramavtalsområde som påverkas nu i och med pågående upphandling är programvaror och tjänster, programvarulösningar, där strukturen med särskilda villkor tas bort och ett dokument skapas för samtliga villkor. Vissa avsnitt är anpassade för att följa gemensamma mallar. Inga stora materiella ändringar har gjorts avseende reglering av kontraktsföremål jämfört med de nuvarande särskilda villkoren. Se vidare i dokumentet Allmänna villkor

Senast ändrad: 2022-06-15