Bra att veta - lathund för redovisning


Vad ska redovisas?

Omsättningen som härrör från avropsberättigade organisationer ska redovisas exklusive moms. Baserat på denna omsättning beräknas sedan den administrativa avgift som ska betalas till Statens inköpscentral.

Är det ett krav enligt ramavtalet att rapportera en detaljerad statistikredovisning, ska även den bifogas.

Om du är osäker på vad som ska redovisas och hur den detaljerade redovisning ska se ut, vänligen kontakta ramavtalsansvarig kontaktperson på Statens inköpscentral.

Tänk på att:

 

  • endast redovisa omsättning från avropsberättigade myndigheter och organisationer
  • om ingen försäljning har skett ska ändå noll-belopp redovisas
  • finns giltiga leveransavtal ska redovisning skickas in även om ramavtalets giltighetstid gått ut
  • omsättningen ska redovisas exklusive moms

Redovisningsperioder och rapporteringsfrister

Omsättning ska redovisas fasta perioder. Redovisningsperioderna är för de flesta ramavtalsområden kvartal, men vissa områden (som hotell och konferens) redovisas halvårsvis

Rapporteringsfristen är det tidsspann som man har på sig att skicka in redovisningen efter redovisningsperiodens slut. 

Till exempel, för ett avtal med redovisningsperioden "kvartal" och rapporteringsfrist "en månad och 15 dagar" ska försäljningen som fakturerats under kvartal 1 redovisas under rapporteringsfristen 1 april - 15 maj, dvs en månad och 15 dagar efter kvartal 1.


Utskick av uppmaningar och påminnelser

Vi skickar två uppmaningar via e-post som en påminnelse att det är dags att redovisa. Den första skickas direkt efter varje redovisningsperiod. Den andra skickas ut några dagar innan rapporteringsfristen går ut.

Efter rapporteringsfristens slut skickar vi ut påminnelser till de som ännu inte skickat in sina redovisningar. Om vi trots påminnelser inte får in de saknade redovisningarna kan vi enligt avtalen (se huvuddokumentet) påföra er en påminnelseavgift.

Om du får en påminnelse trots att du skickat in en redovisning så kan det bero på att du har mer än ett avtal som ska redovisas. I E-tjänsten finns samtliga avtal som ska redovisas för upplagda så det finns ingen risk att du missar ett avtal.


Viktigt att vi har korrekt e-postadress

Försäljningsredovisningen ska enligt avtalen skickas in utan uppmaning men vi vill gärna bidra med god service och se till att ni får påminnelser och övrig information, därför är det viktigt att vi har rätt e-postadress till er. Vi skickar till den e-postadress som angetts vid avtalets tecknande, skulle det behöva ändras måste du kontakta oss och meddela detta. Redovisar ni via e-tjänsten kan ni själva ändra kontaktuppgifterna där.

Vi ber dig också se till så att ert e-postsystem godkänner vår adress sic.ekonomi@kammarkollegiet.se så våra utskick inte fastnar i spamfilter eller liknande.


Redovisa på korrekt avtal

Tänk på att alltid redovisa omsättningen på det avtal som genererat intäkten. Om ert ”gamla” avtal gäller t.o.m. den 10 februari och det ”nya” avtalet börjar gälla från den 11 februari ska du när du redovisar för kvartal 1 redovisa för bägge avtalen. Så länge det finns gällande leveransavtal ska omsättningen från dessa redovisas även om ramavtalet inte längre är giltigt. Du måste även redovisa om omsättningen är 0 kr för avtal som är giltiga.