Programvaror och tjänster

Fas: Upphandling

Startdatum: juli 2017

Slutdatum: oktober 2019

Diarienummer: 23.3-5561-17, 23.3-5559-17, 23.3-5560-17, 23.3-6188-17 och 23.3-5562-17

Aktuell status

Statens inköpscentral har upphandlat fem ramavtal inom Programvaror och tjänster, som ingår i en familj som fungerar tillsammans och har gemensamma avtalsvillkor. Ramavtalens stora omfång av programvaror, molntjänster och it-konsulttjänster samt enhetliga, väl avvägda avtalsvillkor underlättar vi för myndigheter, regioner och kommuners avrop, avtalshantering och uppföljning.

De tre ramavtalen Systemutveckling, Informationsförsörjning och Vård Skola Omsorg är fokuserade på olika typer av nischade leveranser. Licensförsörjning fokuserar mestadels på bibehållande av alla sorters programvarulicenser. Slutligen omfattar Programvarulösningar alla behov som täcker fler än ett av de andra ramavtalen alternativt när behovet är utanför något av de andra ramavtalen.

Licensförsörjning, Programvarulösningar, Vård Skola Omsorg och Systemutveckling är redo för avrop. Tilldelningsbeslut i det nya ramavtalet för Informationsförsörjning fattades den 4 oktober 2019. En ansökan om överprövning har inkommit till Förvaltningsrätten i Stockholm. Denna webbsida uppdateras när det finns något nytt att meddela.

Den nya familjen ramavtal inom Programvaror och tjänster

Licensförsörjning omfattar programvarulicenser, standardiserade molntjänster och licenstjänster samt supportavtal, uppgraderingar och uppdateringar av befintligt innehav av programvaror. Licenstjänster innebär alla typer av tjänster som hjälper en myndighet med sina licenser. Exempel på licenstjänster är inventering, stöd vid revision, rådgivning, uppföljning, val av licenstyp, ändring av licenser, kravspecifikationer, hjälp vid licensavrop och fakturagranskning. Upphandlingen omfattar inga konsulttjänster.

Systemutveckling omfattar programvaror och tjänster som används för systemutveckling och systemförvaltning. Exempelvis utvecklingsprojekt av kundanpassad programvara, förvaltning av kundanpassad programvara, app-utveckling, API-tjänster, PaaS och programvaror för systemutveckling. Upphandlingen omfattar konsulttjänster i form av t.ex. installation, konfiguration, migrering, projektledning, systemadministration, systemutveckling, test och utbildning men inga licenstjänster.

Informationsförsörjning omfattar programvaror och tjänster som stödjer myndigheternas e-förvaltningsarbete och digitaliseringsarbete. Exempelvis e-tjänster, dokumenthantering, diarium, e-arkiv, bibliotekssystem, meddelandeväxel, spridnings- och hämtningssystem, ärendehantering, workflow, elektroniska underskrifter med e-legitimation och identifiering med e-legitimation. Upphandlingen omfattar samma kategorier av konsulttjänster som i Systemutveckling men inga licenstjänster.

Vård Skola Omsorg omfattar programvaror och tjänster som primärt används inom sjukvård, tandvård, hälsovård, kommunal omsorg, förskola, grundskola, gymnasium, högskola och universitet. Exempelvis schemaläggning, pedagogiska verktyg, elevstöd, ruttplanering, friskvård, patienthantering, kontaktytor mot vårdtagare. Upphandlingen omfattar samma kategorier av konsulttjänster som i Systemutveckling men inga licenstjänster.

Programvarulösningar omfattar samtliga programvaror och tjänster inklusive alla kategorier av konsulttjänster och licenstjänster som ingår i Licensförsörjning, Systemutveckling, Informationsförsörjning samt Vård Skola Omsorg. Programvarulösningar ska användas när behovet täcker mer än ett av de andra ramavtalen alternativt när behovet är utanför något av de andra ramavtalen.

Kontaktperson för Licensförsörjning, Vård Skola Omsorg och Programvarulösningar:

Daniel Melin 08-700 07 74

Kontaktperson för Systemutveckling och Informationsförsörjning:

Arman Borghem 08-700 06 85

Vid frågor om ramavtal som trätt ikraft, vänligen kontakta den ramavtalsansvarig som är angiven på respektive ramavtals webbsida.