Programvaror och tjänster

Fas: Upphandling

Startdatum: juli 2017

Slutdatum: januari 2019

Diarienummer: 23.3-5561-17, 23.3-5559-17, 23.3-5560-17, 23.3-6188-17 och 23.3-5562-17

De nuvarande ramavtalen för Programvaror och tjänster löper, vid maximala förlängningar, ut mellan 30 april 2019 och 30 november 2019.
Statens inköpscentral har genomfört en förstudie där omfattning, inriktning, utformning och upplägg kartlagts. Vi har därefter påbörjat fem ramavtalsupphandlingar inom området.

Dessa fem ramavtalsupphandlingar ingår i en familj som fungerar tillsammans och har gemensamma avtalsvillkor. De tre ramavtalsupphandlingarna Systemutveckling, Informationsförsörjning och Vård Skola Omsorg är fokuserade på olika typer av nischade leveranser. Licensförsörjning fokuserar mestadels på bibehållande av alla sorters programvarulicenser. Slutligen omfattar Programvarulösningar alla behov som täcker mer än en av de andra ramavtalsupphandlingarna alternativt när behovet är utanför någon av de andra ramavtalsupphandlingarna. 

Upphandlingen Licensförsörjning omfattar programvarulicenser, standardiserade molntjänster och licenstjänster samt supportavtal, uppgraderingar och uppdateringar av befintligt innehav av programvaror. Licenstjänster innebär alla typer av tjänster som hjälper en myndighet med sina licenser. Exempel på licenstjänster är inventering, stöd vid revision, rådgivning, uppföljning, val av licenstyp, ändring av licenser, kravspecifikationer, hjälp vid licensavrop och fakturagranskning. Upphandlingen omfattar inga konsulttjänster.

Upphandlingen Systemutveckling omfattar programvaror och tjänster som används för systemutveckling och systemförvaltning. Exempelvis utvecklingsprojekt av kundanpassad programvara, förvaltning av kundanpassad programvara, app-utveckling, API-tjänster, PaaS och programvaror för systemutveckling. Upphandlingen omfattar konsulttjänster i form av t.ex. installation, konfiguration, migrering, projektledning, systemadministration, systemutveckling, test och utbildning men inga licenstjänster.

Upphandlingen Informationsförsörjning omfattar programvaror och tjänster som stödjer myndigheternas e-förvaltningsarbete och digitaliseringsarbete. Exempelvis e-tjänster, dokumenthantering, diarium, e-arkiv, bibliotekssystem, meddelandeväxel, spridnings- och hämtningssystem, ärendehantering, workflow, elektroniska underskrifter med e-legitimation och identifiering med e-legitimation. Upphandlingen omfattar samma kategorier av konsulttjänster som i Systemutveckling men inga licenstjänster.

Upphandlingen Vård Skola Omsorg omfattar programvaror och tjänster som primärt används inom sjukvård, tandvård, hälsovård, kommunal omsorg, förskola, grundskola, gymnasium, högskola och universitet. Exempelvis schemaläggning, pedagogiska verktyg, elevstöd, ruttplanering, friskvård, patienthantering, kontaktytor mot vårdtagare. Upphandlingen omfattar samma kategorier av konsulttjänster som i Systemutveckling men inga licenstjänster.

Upphandlingen Programvarulösningar omfattar samtliga programvaror och tjänster inklusive alla kategorier av konsulttjänster och licenstjänster som ingår i Licensförsörjning, Systemutveckling, Informationsförsörjning samt Vård Skola Omsorg. Programvarulösningar ska användas när behovet täcker mer än ett av de andra ramavtalen alternativt när behovet är utanför något av de andra ramavtalen.

Tilldelningsbeslut har fattats i Programvaror och tjänster-upphandlingarna "Licensförsörjning" (februari 2018), "Programvarulösningar" (februari 2018), "Vård Skola Omsorg" (augusti 2018) och "Systemutveckling" (oktober 2018). Gällande Licensförsörjning, Programvarulösningar och Systemutveckling har dessa varit föremål för ansökan om överprövning vid Förvaltningsrätten i Stockholm där samtliga klagande fått avslag. Avsikten är att möjliggöra avrop från Licensförsörjning och Programvarulösningar veckan som börjar den 18 februari. Gällande Systemutveckling har en dom överklagats och vi inväntar kammarrättens beslut huruvida prövningstillstånd beviljas. Vård Skola Omsorg har varit redo för avrop sedan den 1 januari 2019. Tilldelningsbeslut i den Programvaror och tjänster-upphandling som återstår, Informationsförsörjning, väntas under första kvartalet 2019.

Denna upphandlingssida hålls uppdaterad.

Kontaktperson för LicensförsörjningVård Skola Omsorg och Programvarulösningar:

Daniel Melin 08-700 07 74

Kontaktperson för Systemutveckling och Informationsförsörjning:

Arman Borghem 08-700 06 85