Till innehåll på sidan

Elektronisk handel (E-handel)

Upphandlande myndigheter och enheter (köpare) i den offentliga sektorn kan använda elektronisk handel (e-handel) för att effektivisera inköpsprocesserna och öka den interna styrningen och kontrollen. Det innebär att köparna använder it-stöd, ett e-handelssystem, för beställningar av varor och tjänster samt den efterföljande fakturahanteringen.

Kammarkollegiet är en av huvudmännen i Single Face To Industry (SFTI). SFTI är ett samverkansprojekt med syfte att främja en effektiv digital inköpsprocess hos kommuner, regioner och statliga myndigheter. Samverkan omfattar såväl upphandlingsprocessen som den efterföljande beställnings- och fakturaprocessen. SFTI rekommenderar standarder för e-handel, tar fram stödmaterial och erbjuder en valideringstjänst för kontroll av standardiserade meddelanden. SFTI ger även stöd i form av utbildning och rådgivning. Övriga huvudmän är Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Upphandlingsmyndigheten och Myndigheten för digital förvaltning (DIGG). DIGG har ett särskilt uppdrag som handlar om att ge stöd i frågor som rör e-handel och arbetar även med standarder för e-handel inom ramen för SFTI. Läs mer om e-handel på sfti.se och på digg.se.

E-handel är en prioriterad fråga på Kammarkollegiet och hanteras som ett fokusområde. Det innebär att e-handel står i fokus i förstudier och upphandlingar samt att de ramavtal som upphandlas omfattar villkor som gäller e-handel.

Målet är att leverantörer som tecknar ramavtal med Kammarkollegiet ska medverka till att avropsberättigade myndigheter och enheter kan tillämpa e-handel. Villkoren i Kammarkollegiets ramavtal ska också ge förutsättningar för att parterna kan uppfylla de krav på e-faktura och elektroniska beställningar som finns i gällande lagar och förordningar.

Vid frågor om vårt arbete med e-handel, kontakta Eva Ringman.

Senast ändrad: 2020-05-22