Till innehåll på sidan

Vad innebär tillgänglighet?

Tillgänglighet avser användbarheten hos en produkt, tjänst eller miljö för användargrupper med olika förmågor. En produkt eller tjänst ska kunna användas av personer med nedsatta funktioner i fysiskt (rörelse, muskelkraft), sensoriskt (syn, hörsel) eller kognitivt (uppfattning, koncentration, förståelse, begriplighet) hänseende. Tillgänglighet är en kvalitet som är till fördel för alla, men i synnerhet för personer med funktionsnedsättningar.

Styrande & vägledande dokument

Lagen (2016:1145) om offentlig upphandling

När kontraktsföremålet ska användas av fysiska personer ska myndigheten vid framtagandet av de tekniska specifikationerna beakta samtliga användares behov. I 9 kap. 2 § LOU framgår att upphandlande myndigheter ska göra en bedömning om det är relevant att ställa krav på tillgänglighet i en upphandling.

Standarden EN 301 549

Standarden är på svenska benämnd, Tillgänglighetskrav lämpliga vid offentlig upphandling av IKT produkter och tjänster i Europa.

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Nationella upphandlingsstrategin

Strategin anger att offentlig upphandling kan användas som ett strategiskt verktyg för en god affär. Genom att arbeta strategiskt med upphandling är det möjligt att utveckla verksamheter samtidigt som en väl fungerande samhällsservice tillhandahålls. För mer informations se inriktningsmål 7 i den Nationella upphandlingsstrategin.

Målsättning

Projektet ska verka för att bästa möjliga villkor skapas avseende tillgänglighet vid myndigheternas anskaffning av varor och tjänster. Genom en ändamålsenlig kravställning i ramavtalsupphandlingar och ett gott stöd för användningen av dessa vid avrop kommer förbättrade förutsättningar skapas för de avropande organisationerna, att säkerställa att produkter och tjänster kan användas av så många som möjligt och inte på förhand utesluta vissa användare. Användare av de gemensamma ramavtalen ska medvetandegöras och uppmärksammas på möjligheterna att ställa krav gällande tillgänglighet.

Senast ändrad: 2018-06-13